รายการทั้งหมดไม่กำหนดวันที่
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0007
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพงศ์ธร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม รองประธาน
3 นางสาวรุจิษยา สิทธิมณี ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นายพสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
5 นายกำพล ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางสาวพิศมัย เรืองกาญจนรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
7 นางอรพิน บัวแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
8 นายบรรยาย หงษาล้วน ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
2
0008
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพงศ์ธร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม รองประธาน
3 นางสาวรุจิษยา สิทธิมณี ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นายพสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
5 นายกำพล ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางสาวพิศมัย เรืองกาญจนรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
7 นางอรพิน บัวแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
8 นายบรรยาย หงษาล้วน ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
3
0030
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซะวาซอ ประธาน
2 นางจิราพร แพงยา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางลำใย ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
4 นางสาวอุบล เอี่ยมเคลือบ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางสาวศิรินทรา พรมาเนตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
6 นางสุดา ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
7 นางสาวตรีทิพ บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
8 นางรัชนี มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการและเลขานุการ
4
0031
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซะวาซอ ประธาน
2 นางจิราพร แพงยา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางลำใย ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
4 นางสาวอุบล เอี่ยมเคลือบ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางสาวศิรินทรา พรมาเนตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
6 นางสุดา ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
7 นางสาวตรีทิพ บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
8 นางรัชนี มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการและเลขานุการ
5
0032
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซะวาซอ ประธาน
2 นางจิราพร แพงยา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางลำใย ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
4 นางสาวอุบล เอี่ยมเคลือบ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางสาวศิรินทรา พรมาเนตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
6 นางสุดา ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
7 นางสาวตรีทิพ บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
8 นางรัชนี มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการและเลขานุการ
6
0036
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพงศ์ธร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม รองประธาน
3 นายกำพล ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นายพสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
5 นางสาวรุจิษยา สิทธิมณี ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 นางสาวพิศมัย เรืองกาญจนรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
7 นางอรพิน บัวแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
8 นายบรรยาย หงษาล้วน ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
7
0037
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นางทิฆัมพร ทบเทิบ ครูโรงเรียนบ้านขนุน รองประธาน
3 นางบัวลา เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นายพรทวี ลอดคำทุย ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
5 นางวิชุดา นันทะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
6 นางสมร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
7 นางวรรณภา พางาม ทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
8 นางระวีวรรณ เขตนิมิตร ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
8
0038
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นางทิฆัมพร ทบเทิบ ครูโรงเรียนบ้านขนุน รองประธาน
3 นางบัวลา เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นายพรทวี ลอดคำทุย ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
5 นางวิชุดา นันทะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
6 นางสมร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
7 นางวรรณภา พางาม ทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
8 นางระวีวรรณ เขตนิมิตร ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
9
0046
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพงศ์ธร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม รองประธาน
3 นายกำพล ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นายพสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
5 นางสาวรุจิษยา สิทธิมณี ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 นางสาวพิศมัย เรืองกาญจนรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
7 นางอรพิน บัวแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
8 นายบรรยาย หงษาล้วน ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
10
0047
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพงศ์ธร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม รองประธาน
3 นางสาวรุจิษยา สิทธิมณี ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นายกำพล ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นายพสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
6 นางสาวพิศมัย เรืองกาญจนรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
7 นางอรพิน บัวแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
8 นายบรรยาย หงษาล้วน ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
11
0759
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางดาราวัลย์ ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นางนันทพร เสนสม ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
5 นางสาวเกดแก้ว สุระชาติ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นางสาววิไลภรณ์ มนัสศิลา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
7 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
12
0760
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางดาราวัลย์ ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นางนันทพร เสนสม ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
5 นางสาวเกดแก้ว สุระชาติ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นางสาววิไลภรณ์ มนัสศิลา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
7 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
13
0761
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นางดาราวัลย์ ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
3 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางนันทพร เสนสม ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
5 นางสาวเกดแก้ว สุระชาติ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นางสาววิไลภรณ์ มนัสศิลา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
7 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
14
0762
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพงศ์ธร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม รองประธาน
3 นางอรพิน บัวแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางสาวรุจิษยา สิทธิมณี ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นายพสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
6 นายกำพล ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
7 นางสาวพิศมัย เรืองกาญจนรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
8 นายบรรยาย หงษาล้วน ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
15
0763
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพงษ์ธร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม รองประธาน
3 นางสาวรุจิษยา สิทธิมณี ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นายพสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
5 นางสาวพิศมัย เรืองกาญจนรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นายกำพล ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
7 นางอรพิน บัวแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
8 นายบรรยาย หงษาล้วน ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
16
0764
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพงศ์ธร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม รองประธาน
3 นางสาวรุจิษยา สิทธิมณี ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นายกำพล ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นายพสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
6 นางอรพิน บัวแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
7 นางสาวพิศมัย เรืองกาญจนรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
8 นายบรรยาย หงษาล้วน ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
17
0787
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นางทิฆัมพร ทบเทิบ ครูโรงเรียนบ้านขนุน รองประธาน
3 นางวิชุดา นันทะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
4 นางบัวลา เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายพรทวี ลอดคำทุย ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
6 นางสมร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
7 นางวรรณภา พางาม ทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
8 นางระวีวรรณ เขตนิมิตร ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
18
0788
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นางทิฆัมพร ทบเทิบ ครูโรงเรียนบ้านขนุน รองประธาน
3 นางวิชุดา นันทะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
4 นางบัวลา เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายพรทวี เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
6 นางสมร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
7 นางวรรณภา พางาม ทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
8 นางระวีวรรณ เขตนิมิตร ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
19
0823
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นางทิฆัมพร ทบเทิบ ครูโรงเรียนบ้านขนุน รองประธาน
3 นางวิชุดา นันทะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
4 นางบัวลา เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายพรทวี ลอดคำทุย ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
6 นางสมร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
7 นางวรรณภา พางาม ทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
8 นางระวีวรรณ เขตนิมิตร ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0122
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธาน
2 นางวาสนา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) รองประธาน
3 นายดำรงณ์ ใจชนะ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นายจักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นางสาวคณัสนันท์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
6 นางสาวโชติรส กะริโส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
7 นายณัฐวุฒฺิ กิ่งมะณี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
2
0123
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธาน
2 นางวาสนา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) รองประธาน
3 นายดำรงณ์ ใจชนะ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นายจักรกฤษญ์ ธรรมวิฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นางสาวคณัสนันท์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
6 นางสาวโชติรส กะริโส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
7 นายณัฐวุฒฺิ กิ่งมะณี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
3
0124
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธาน
2 นางวาสนา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) รองประธาน
3 นายดำรงณ์ ใจชนะ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นายจักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นางสาวคณัสนันท์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
6 นางสาวโชติรส กะริโส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
7 นายณัฐวุฒฺิ กิ่งมะณี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
4
0129
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวดวงหทัย วงศ์แก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางพัชรีย์ กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
5
0130
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวดวงหทัย วงศ์แก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางพัชรีย์ กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
6
0132
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นางอุลัยพร จำเริญ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสุนิตา นันเสนา ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายวัชระ สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางสาวทิพวรรณ บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นายสุริยัน วงษ์สุทา ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
7 นางสุกัญญา มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
8 นางศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
9 นายขรรค์ชัย ศิลางัด ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
10 นางสาวรัตยาพร บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
11 นางสาวสุนันทา วงษ์ษา ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
7
0133
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นางอุลัยพร จำเริญ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสุนิตา นันเสนา ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายวัชระ สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางสาวทิพวรรณ บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นายสุริยัน วงษ์สุทา ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
7 นางสุกัญญา มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
8 นางศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
9 นายขรรค์ชัย ศิลางัด ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
10 นางรัตยาพร บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
11 นางสาวสุนันทา วงษ์ษา ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
8
0134
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นางอุลัยพร จำเริญ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสุนิตา นันเสนา ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายวัชระ สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางสาวทิพวรรณ บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นายสุริยัน วงษ์สุทา ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
7 นางสุกัญญา มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
8 นางศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
9 นายขรรค์ชัย ศิลางัด ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
10 นางรัตยาพร บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
11 นางสาวสุนันทา วงษ์ษา ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
9
0772
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
10
0773
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
11
0774
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวดวงหทัย วงศ์แก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางพัชรีย์ กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
12
0775
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวดวงหทัย วงศ์แก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางพัชรีย์ กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
13
0789
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวดวงหทัย วงศ์แก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางพัชรีย์ กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
14
0790
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวดวงหทัย วงศ์แก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางพัชรีย์ กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
15
0791
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวดวงหทัย วงศ์แก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางพัชรีย์ กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
16
0792
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวดวงหทัย วงศ์แก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางพัชรีย์ กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
17
0820
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวดวงหทัย วงศ์แก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางพัชรีย์ กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
18
0821
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวดวงหทัย วงศ์แก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางพัชรีย์ กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
19
0822
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวดวงหทัย วงศ์แก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางพัชรีย์ กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0085
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ประธาน
2 นางพรทิพา สุทนต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางสาวอุไรพร ศรีเนตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นางสาวยลดา กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นายกวีลักษณ์ คำแพงจีน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
6 นางสาวรัตน์ติการณ์ อุดมพันธฺ ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
7 นางสาวพรนภา กันยาโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
8 นางสาวพรสุดา ปิยะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
9 นางจิตรตะนา บุปผาพรหม ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
10 นางสาวสุธาแก้ว คามะทิตย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
2
0086
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ประธาน
2 นางพรทิพา สุทนต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางสาวอุไรพร ศรีเนตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นางสาวยลดา กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางกวีลักษณ์ คำแพงจีน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
6 นางสาวรัตน์ติการณ์ อุดมพันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
7 นางสาวพรนภา กันยาโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
8 นางสาวพรสุดา ปิยะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
9 นางจิตรตะนา บุปผาพรหม ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
10 นางสาวสุธาแก้ว คามะทิตย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
3
0090
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นางนภาภรณ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นายศุภจักร ศรีถาการ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสาวชฎาณิศ คำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นางสาวคณัสนันท์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
6 นางจุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการและเลขานุการ
4
0091
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นางนภาภรณ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นายศุภจักร ศรีถาการ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสาวชฎาณิศ คำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นางสาวคณัสนันท์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
6 นางจุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการและเลขานุการ
5
0093
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
6
0094
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
7
0095
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นางนภาภรณ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นายศุภจักร ศรีถาการ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางจุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
5 นางสาวชฎาณิศ คำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นางสาวคณัสนันท์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
8
0096
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นางนภาภรณ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นายศุภจักร ศรีถาการ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางจุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
5 นางสาวชฎาณิศ คำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นางสาวคณัสนันท์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
9
0099
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นางนภาภรณ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวชาฎาณิศ คำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
4 นางสาวคณัสนันท์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นายศุภจักร ศรีถาการ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางจุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการและเลขานุการ
10
0100
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
11
0181
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นายธนาวิทย์ พาลา ครูโรงเรียนบ้านกันจาน รองประธาน
3 นายพีรวัส บุญร่วม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายชมภู แก้วคำชาติ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายไพรัช มีสิทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
6 นายสมาน บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
7 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
8 นางสาววิไลภรณ์ นมัสศิลา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
9 นางปริญญาภรณ์ วโรรส ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
12
0184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นายธนาวิทย์ พาลา ครูโรงเรียนบ้านกันจาน รองประธาน
3 นายพีรวัส บุญร่วม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายชมภู แก้วคำชาติ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายไพรัช มีสิทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
6 นายสมาน บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
7 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
8 นางสาววิไลภรณ์ นมัสศิลา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
9 นางปริญญาภรณ์ วโรรส ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
13
0190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพีรวัส บุญร่วม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
2 นายชมภู แก้วคำชาติ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
3 นายไพรัช มีสิทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นายสมาน บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
14
0766
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นายธนาวิทย์ พาลา ครูโรงเรียนบ้านกันจาน รองประธาน
3 นายพีรวัส บุญร่วม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายชมภู แก้วคำชาติ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายไพรัช มีสิทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
6 นายสมาน บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
7 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
8 นางสาววิไลภรณ์ นมัสศิลา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
9 นางปริญญาภรณ์ วโรรส ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
15
0770
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพีรวัส บุญร่วม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
2 นายชมภู แก้วคำชาติ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
3 นายไพรัช มีสิทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นายสมาน บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนโชติ ขุนโทนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นางเรณู แก้วคำรอด ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวรวีวรรณ เหล่าเรือน ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
6 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
7 นายวุฒิชัย สายโน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
8 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
9 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
2
0141
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนโชติ ขุนโทนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นางเรณู แก้วคำรอด ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
4 นายวุฒิชัย สายโน ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
5 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
6 นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
7 นางสาวรวีวรรณ เหล่าเรือน ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
8 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
9 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
10 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
3
0142
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนโชติ ขุนโทนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นางเรณู แก้วคำรอด ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวรวีวรรณ เหล่าเรือน ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
6 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
7 นายวุฒิชัย สายโน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
8 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
9 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
4
0143
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนโชติ ขุนโทนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นางเรณู แก้วคำรอด ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวรวีวรรณ เหล่าเรือน ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
6 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
7 นายวุฒิชัย สายโน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
8 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
9 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
5
0144
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนโชติ ขุนโทนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นางเรณู แก้วคำรอด ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นายวุฒิชัย สายโน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางสาวรวีวรรณ เหล่าเรือน ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
7 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
8 นางสาว ธนัญชนก บุญสองชั้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
9 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
6
0145
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
7
0146
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
8
0147
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนโชติ ขุนโทนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นางเรณู แก้วคำรอด ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวรวีวรรณ เหล่าเรือน ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
6 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
7 นายวุฒิชัย สายโน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
8 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
9 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
9
0149
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
10
0152
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
11
0154
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนโชติ ขุนโทนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นางเรณู แก้วคำรอด ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวรวีวรรณ เหล่าเรือน ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
6 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
7 นายวุฒิชัย สายโน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
8 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
9 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
12
0155
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนโชติ ขุนโทนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นางเรณู แก้วคำรอด ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวรวีวรรณ เหล่าเรือน ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
6 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
7 นายวุฒิชัย สายโน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
8 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
9 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
13
0156
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนโชติ ขุนโทนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นางเรณู แก้วคำรอด ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวรวีวรรณ เหล่าเรือน ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
6 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
7 นายวุฒิชัย สายโน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
8 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
9 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
14
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอุไรวรรณ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารังกา ประธาน
2 นางคนึงนิจ ธรรมจักร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางระเบียบ เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
4 นางนวลจันทร์ ศิลางัด ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นางสุนทรี จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
6 นางวงศ์เดือน อ่อนพั้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
15
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอุไรวรรณ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารังกา ประธาน
2 นางคนึงนิจ ธรรมจักร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางระเบียบ เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
4 นางนวลจันทร์ ศิลางัด ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นางสุนทรี จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
6 นางวงศ์เดือน อ่อนพั้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
16
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอุไรวรรณ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารังกา ประธาน
2 นางคนึงนิจ ธรรมจักร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางระเบียบ เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
4 นางสุนทรี จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางนวลจันทร์ ศิลางัด ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 นางวงศ์เดือน อ่อนพั้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
7 นางวงเดือน อ่อนพั้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
17
0169
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
18
0768
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0738
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายองอาจ สีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) ประธาน
2 นางถาวร ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางอรชร ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
4 นางสาวนางสาวจินตนา สิงห์เชื้อ ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
5 นางสาวจินตนา สิงห์เชื้อ ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
6 นางสาวภัทราภรณ์ ฝังนิล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
7 นางสาวกนกอร บัวภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
2
0739
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายองอาจ สีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) ประธาน
2 นางถาวร ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางอรชร ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการและเลขานุการ
3
0740
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธาน
2 นายประจญ อ่อนพั้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน รองประธาน
3 นางศิริวรรณ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายระวี เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
5 นายบุญรอด ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นางสาววราภรณ์ พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
4
0741
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธาน
2 นายประจญ อ่อนพั้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน รองประธาน
3 นางศิริวรรณ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายระวี เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
5 นายบุญรอด ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นางสาววราภรณ์ พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
5
0816
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
6
0817
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
7
0818
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
8
0819
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0262
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด ประธาน
2 นางสาลีวัลย์ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ รองประธาน
3 นายวรวิษณุญาณ์ บุญช่วย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นายวิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางสาววิไลภรณ์ นมัสศิลา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
6 นายเฉลิมพล สระ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
2
0263
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด ประธาน
2 นางสาลีวัลย์ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ รองประธาน
3 นายวรวิษณุญาณ์ บุญช่วย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นายวิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางวิไลภรณ์ นมัสศิลา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
6 นายเฉลิมพล สระ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
3
0265
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด ประธาน
2 นางสาลิวัลย์ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ รองประธาน
3 นางสาววิไลภรณ์ นมัสศิลา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเครือ รองประธาน
4 นายวรวิษณุญาณ์ บุญช่วย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
5 นายวิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
6 นายเฉลิมพล สระ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
4
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด ประธาน
2 นายพงศ์ธร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ รองประธาน
3 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสาวแสงอรุณ อักโข ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นายธีรภัทร คำสุมาลี ครูวิกฤตโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
6 นางอรอุมา สุขเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการและเลขานุการ
5
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด ประธาน
2 นายพงศ์ธร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ รองประธาน
3 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสาวแสงอรุณ อักโข ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นายธีรภัทร คำสุมาลี ครูวิกฤตโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
6 นางอรอุมา สุขเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการและเลขานุการ
6
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด ประธาน
2 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
7
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด ประธาน
2 นางสาลีวัลย์ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ รองประธาน
3 นางสาววิไลภรณ์ นมัสศิลา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
4 นายวิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายวรวิษณุญาณ์ บุญช่วย ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
6 นายเฉลิมพล สระ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
8
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นางนภาพร ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางดาราวัลย์ ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นางสาววิไลลักษณ์ สายสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
5 นายณัฐวัฒน์ วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
9
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นางนภาพร ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางดาราวัลย์ ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นางสาววิไลลักษณ์ สายสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
5 นายณัฐวัฒน์ วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
10
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิมล มูลสาร ครูโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
11
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นางนภาพร ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางดาราวัลย์ ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นางสาววิไลลักษณ์ สายสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
5 นายณัฐวัฒน์ วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
12
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นายกำเกิง สว่างสุข ครูโรงเรียนบ้านขนุน รองประธาน
3 นางสุภัคตรา วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
4 นายไพรวัน เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
5 นายบัญชา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
13
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นายกำเกิง สว่างสุข ครูโรงเรียนบ้านขนุน รองประธาน
3 นางสุภัคตรา วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
4 นายไพรวัน เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
5 นายบัญชา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
14
0313
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายกำเกิง สว่างสุข ครูโรงเรียนบ้านขนุน รองประธาน
2 นางสุภัคตรา วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
3 นายไพรวัน เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นายบัญชา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
15
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นางนภาพร ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางดาราวัลย์ ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นางสาววิไลลักษณ์ สายสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
5 นายณัฐวัฒน์ วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0314
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
2
0315
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
3
0316
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
4
0317
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
5
0323
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
6
0324
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
7
0325
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
8
0326
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
9
0327
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธาน
2 นายไพรวัน เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
3 นายศุภชัย สุทธาวา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
4 นางรัชนี ชัยรักษ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวสุรัติยา ปานจันดี ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
10
0328
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายไพรวัน เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
11
0329
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธาน
2 นายไพรวัน เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
3 นายศุภชัย สุทธาวา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
4 นางรัชนี ชัยรักษ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวสุรัตติยา ปานจันดี ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
12
0330
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายไพรวัน เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
13
0331
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
14
0332
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
15
0333
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
16
0334
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
17
0335
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายไพรวัน เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
18
0336
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายไพรวัน เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
19
0337
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธาน
2 นายไพรวัน เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
3 นายศุภชัย สุทธาวา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
4 นางรัชนี ชัยรักษ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวสุรัตติยา ปานจันดี ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
20
0338
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
21
0339
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
22
0341
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
23
0343
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
24
0345
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
25
0347
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
26
0348
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
27
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นางหนูเรียบ ทองกลึง ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง รองประธาน
3 นายวิทยา สันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นายประมวล เกรินเกริก พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางวันเพ็ญ คำไชย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นายศุภชัย สุทธาวา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
7 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
28
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นางหนูเรียบ ทองกลึง ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง รองประธาน
3 นายวิทยา สันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นายประมวล เกรินเกริก พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางวันเพ็ญ คำไชย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นายศุภชัย สุทธาวา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
7 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
29
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางจันจิรา ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน ประธาน
2 นายระวี เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวนิภารัตน์ กล้าใจ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายดำรงค์ ซาเสน ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
5 นายสนอง สิงห์ซอม ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางสาวนฤมล นิรังกูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการและเลขานุการ
30
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นางหนูเรียบ ทองกลึง ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง รองประธาน
3 นายวิทยา สันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นายประมวล เกรินเกริก พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางวันเพ็ญ คำไชย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นายศุภชัย สุทธาวา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
7 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
31
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นางหนูเรียบ ทองกลึง ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง รองประธาน
3 นายวิทยา สันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นายประมวล เกรินเกริก พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางวันเพ็ญ คำไชย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
32
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางจันจิรา ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน ประธาน
2 นายระวี เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวนิภารัตน์ กล้าใจ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายดำรงค์ ซาเสน ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
5 นายสนอง สิงห์ซอม ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางสาวนฤมล นิรังกูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการและเลขานุการ
33
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายระวี เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
2 นางสาวนิภารัตน์ กล้าใจ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
3 นายดำรงค์ ซาเสน ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นายสนอง สิงห์ซอม ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
34
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางจันจิรา ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน ประธาน
2 นายระวี เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวนิภารัตน์ กล้าใจ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายดำรงค์ ซาเสน ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
5 นายสนอง สิงห์ซอม ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางสาวนฤมล นิรังกูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการและเลขานุการ
35
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
36
0601
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
37
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสถียร จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ประธาน
2 นายคมกฤช ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาววิมพ์วิภา ดาดวง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสริตา พิสิฐแก้วภากร ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 MissTatiana Velez อาสาสมัครจากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
6 นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการและเลขานุการ
38
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสถียร จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ประธาน
2 นางสาววิมพ์วิภา ดาดวง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
3 นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการและเลขานุการ
39
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสถียร จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ประธาน
2 นายคมกฤช ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาววิมพ์วิภา ดาดวง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสริตา พิสิฐแก้วภากร ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 MissTatiana Velez อาสาสมัครจากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
6 นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการและเลขานุการ
40
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสถียร จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ประธาน
2 นายคมกฤช ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาววิมพ์วิภา ดาดวง ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 MissTatiana Velez อาสาสมัครจากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
5 นางสริตา พิสิฐแก้วภากร ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการและเลขานุการ
41
0643
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
42
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายองอาจ สีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) ประธาน
2 นางถาวร ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่น ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
4 นางอุบล บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นายไพรวัน เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
43
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายองอาจ สีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) ประธาน
2 นางถาวร ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่น ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
4 นางอุบล บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นายไพรวัน เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
44
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายองอาจ สีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) ประธาน
2 นางถาวร ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่น ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
4 นางอุบล บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางสาวจินตนา สิงห์เชื้อ ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
6 นางชนัญชิดา บุญสร้าง ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
7 นางสาวสารภี ไผ่เลี้ยง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
45
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายองอาจ สีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) ประธาน
2 นางถาวร ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่น ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
4 นางอุบล บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางสาวจินตนา สิงห์เชื้อ ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
6 นางชนัญชิดา บุญสร้าง ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
7 นางสาวสารภี ไผ่เลี้ยง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
46
0753
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
47
0781
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
48
0782
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
49
0783
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
50
0784
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
51
0793
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0376
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
2
0377
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
3
0378
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
4
0379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
5
0395
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
6
0396
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
7
0398
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
8
0399
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
9
0400
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
10
0404
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0794
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกิตการุณ แก้วคำสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ประธาน
2 นางสาวสุบัน พรมลี ครูโรงเรียนบ้านนารังกา รองประธาน
3 นายระฟ้า มูลสาร ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
4 นางสังวาน บัวส่อง ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
2
0795
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกิตการุณ แก้วคำสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ประธาน
2 นายคมกฤช ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 MissTatiana Velez อาสาสมัครจากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางสาวนงค์นุช ไพฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
3
0796
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายคมกฤช ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
4
0800
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกิตการุณ แก้วคำสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ประธาน
2 นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน รองประธาน
3 นางสาวสุจินดา ชาติเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
4 นางสาวนงลักษณ์ ผุยอุทา ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการและเลขานุการ
5
0801
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกิตการุณ แก้วคำสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ประธาน
2 นางสาวสุจินดา ชาติเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
3 นางสาวนงลักษณ์ ผุยอุทา ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการและเลขานุการ
6
0802
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกิตการุณ แก้วคำสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ประธาน
2 นางสาวอุไรวรรณ สอิ้งทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นางสาวนงค์นุช ไพฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
4 นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการและเลขานุการ
7
0803
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกิตการุณ แก้วคำสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ประธาน
2 นางสาวอุไรวรรณ สอิ้งทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นางสาวนงค์นุช ไพฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
8
0810
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกิตการุณ แก้วคำสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ประธาน
2 นางพรทิพา สุทนต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางสาวพุทธวดี บุญยรัชชัยนนท์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นางสาวภาวดี แอ่งสุข ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นายสิปปภาส ทองทับกิตติคุณ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
6 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
9
0811
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกิตการุณ แก้วคำสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ประธาน
2 นางพรทิพา สุทนต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางสาวพุทธวดี บุญยรัชชัยนนท์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นางสาวภาวดี แอ่งสุข ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นายสิปปภาส ทองทับกิตติคุณ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
6 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
10
0812
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
11
0813
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
12
0814
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
13
0815
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นายกำเกิง สว่างสุข ครูโรงเรียนบ้านขนุน รองประธาน
3 นายดำรงค์ ซาเสน ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นายบรรยาย หงษาล้วน ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นายสุวรรณ โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ รองประธาน
3 นายสิปปภาส ทองทับกิตติคุณ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นายไพมณี สุระเสน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นายอภิชาติ ชินวงศ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
6 นายประยูร กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการและเลขานุการ
3
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
4
0070
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
5
0071
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
6
0102
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธาน
2 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) รองประธาน
3 นายจตุพร ส่งเสริม ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
5 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
7
0103
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธาน
2 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) รองประธาน
3 นายจตุพร ส่งเสริม ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
5 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
8
0708
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
9
0709
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
10
0776
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธาน
2 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) รองประธาน
3 นายจตุพร ส่งเสริม ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
5 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0002
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นางสาวรัตน์ดา เนียมมูล ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นางสาวเพ็ญพิมล จันทร์งาม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นางสาวจิศยาธรรณ บุญเอี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
5 นายอภินันท์ มังตะการ ครูวิกฤตโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
6 นายทนงศักดิ์ สายสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
2
0005
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
3
0011
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
4
0016
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นางสาวรัตน์ดา เนียมมูล ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นางสาวเพ็ญพิมล จันทร์งาม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นางสาวจิศยาธรรณ บุญเอี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
5 นางสาวจิศยาธรรณ บุญเอี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
6 นายอภินันท์ มังตะการ ครูวิกฤตโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
7 นายทนงศักดิ์ สายสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
5
0017
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นางสาวรัตน์ดา เนียมมูล ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นางสาวเพ็ญพิมล จันทร์งาม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นางสาวจิศยาธรรณ บุญเอี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
5 นายอภินันท์ มังตะการ ครูวิกฤตโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
6 นายทนงศักดิ์ สายสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
6
0020
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นางสาวรัตน์ดา เนียมมูล ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นางสาวเพ็ญพิมล จันทร์งาม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นางสาวจิศยาธรรณ บุญเอี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
5 นางสาวจิศยาธรรณ บุญเอี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
6 นายทนงศักดิ์ สายสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
7
0021
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นางสาวรัตน์ดา เนียมมูล ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นางสาวเพ็ญพิมล จันทร์งาม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นายอภินันท์ มังตะการ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
5 นางสาวจิศยาธรรณ บุญเอี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
6 นายทนงศักดิ์ สายสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
8
0024
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นางสาวรุจิราภรณ์ ดอกบัวหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
3 นางพิชญา บุดดีเสาร์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นางสาวนิ่มนวล มีคุณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
5 นางพนิดา อุตส่าห์ ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
6 นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการและเลขานุการ
9
0025
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
10
0028
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
11
0029
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
12
0044
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
หมวดหมู่ : หุ่นยนต์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
2
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
3
0250
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
4
0251
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
5
0755
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
6
0756
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
7
0757
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
8
0758
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายองอาจ สีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) ประธาน
2 นางสองเมือง เหลาสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
3 นายปรีชา โกศัลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นางวาสนา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
5 นางสาวศรีสุรางค์ ผ่องศิริ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรีอาทิตยา หงษาล้วน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
2
0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายองอาจ สีผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) ประธาน
2 นายองอาจ สีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) ประธาน
3 นางสองเมือง เหลาสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
4 นายปรีชา โกศัลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
5 นางวาสนา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
6 นางสาวศรีสุรางค์ ผ่องศิริ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
7 ว่าที่ร้อยตรีอาทิตยา หงษาล้วน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
3
0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายองอาจ สีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) ประธาน
2 นางสองเมือง เหลาสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
3 นายปรีชา โกศัลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นางวาสนา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
5 นางสาวศรีสุรางค์ ผ่องศิริ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรีอาทิตยา หงษาล้วน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
4
0006
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายองอาจ สีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) ประธาน
2 นางสองเมือง เหลาสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
3 นายปรีชา โกศัลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นางวาสนา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
5 นางสาวศรีสุรางค์ ผ่องศิริ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรีอาทิตยา หงษาล้วน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
5
0012
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
6
0013
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
7
0018
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวนิดา คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นางมิ่งมณี กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
3 นางยุพิน สว่างสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวพัชดา ตุนา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ
8
0019
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวนิดา คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นางมิ่งมณี กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
3 นางยุพิน สว่างสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวพัชดา ตุนา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ
9
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน ประธาน
2 นายบัญชา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
3 นางสาวอมรลักษณ์ วงศ์ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวชัญญาพัชร์ ซาเสน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
5 นางสาวชัญญาพัชร์ ซาเสน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
6 นางสาวชัญญาพัชร์ ซาเสน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
10
0023
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน ประธาน
2 นางสาวอมรลักษณ์ วงศ์ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางวิชุดา นันทะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
4 นางสาวณัฐาวดี สุทธาคง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นายบัญชา ปรากฏมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
6 นางสาวชัญญาพัชร์ ซาเสน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
11
0026
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวนิดา คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นางมิ่งมณี กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
3 นางยุพิน สว่างสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวพัชดา ตุนา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ
12
0027
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวนิดา คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นางมิ่งมณี กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
3 นางยุพิน สว่างสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวพัชดา ตุนา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ
13
0034
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
14
0048
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
15
0050
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
16
0067
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
17
0068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
18
0734
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวนิดา คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นางยุพิน สว่างสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางมิ่งมณี กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นางสาวพัชดา ตุนา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ปฐมวัย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0702
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวนิดา คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นางสมจิตร สร่ายหอม ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) รองประธาน
3 นางสาวเฉลิมศรี ทองทับ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นางจิตตินันท์ มูลสาร ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางสาวสุภารัตน์ มณีคำ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
6 นางสาวสุขสรรค์ หมุ่ยศรี ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
7 นางชนัญชิดา บุญสร้าง ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
8 นางสาววรรณรัตน์ จันทพรม ครูโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
9 นางจิรัชยา ผาริโน ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
2
0703
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวนิดา คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นางระเบียบ จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม รองประธาน
3 นางนิตยา ไชยกุฉิน ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางกาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
5 นางคำจวง ทองมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
6 นางผการัตน์ อุตรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
7 นางศิริรัตน์ วงค์บุดดี ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
8 นางกัลยาพร พาลา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0074
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
2 นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
3 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
2
0075
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
2 นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
3 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
3
0079
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
2 นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
3 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
4
0080
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
2 นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
3 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
5
0081
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
2 นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
3 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
6
0084
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
2 นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
3 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
7
0097
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางดาราวัลย์ ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
8
0098
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางดาราวัลย์ ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
9
0101
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางดาราวัลย์ ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
10
0104
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางดาราวัลย์ ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นางนันทพร เสนสม ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
5 นางสาวเกดแก้ว สุระชาติ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นางสาววิไลภรณ์ มนัสศิลา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
7 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
11
0105
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางดาราวัลย์ ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
12
0108
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธาน
2 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) รองประธาน
3 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นายจตุพร สั่งเสริม ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
5 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
13
0109
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) รองประธาน
2 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
14
0704
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
15
0705
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
16
0748
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
17
0749
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0127
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางนวลจันทร์ ศิลางัด ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
2 นางวงศ์เดือน อ่อนพั้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
2
0128
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางนวลจันทร์ ศิลางัด ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
2 นางวงศ์เดือน อ่อนพั้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
3
0135
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอุไรวรรณ คำไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารังกา ประธาน
2 นางนวลจันทร์ ศิลางัด ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
3 นางคนึงนิจ ธรรมจักร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
4 นางระเบียบ เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
5 นางสุนทรี จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
6 นางวงศ์เดือน อ่อนพั้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0233
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด ประธาน
2 นายพงศ์ธร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ รองประธาน
3 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสาวแสงอรุณ อักโข ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นายธีรภัทร คำสุมาลี ครูวิกฤตโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
6 นางอรอุมา สุขเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการและเลขานุการ
2
0234
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
3
0236
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4
0237
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5
0239
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6
0240
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
7
0241
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด ประธาน
2 นายพงศ์ธร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ รองประธาน
3 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสาวแสงอรุณ อักโข ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นายธีรภัทร คำสุมาลี ครูวิกฤตโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
6 นางอรอุมา สุขเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการและเลขานุการ
8
0242
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
9
0248
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด ประธาน
2 นายพงศ์ธร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ รองประธาน
3 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสาวแสงอรุณ อักโข ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นายธีรภัทร คำสุมาลี ครูวิกฤตโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
6 นางอรอุมา สุขเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการและเลขานุการ
10
0249
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
11
0274
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิทยา สันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
12
0275
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิทยา สันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
13
0276
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิทยา สันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
14
0277
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นางหนูเรียบ ทองกลึง ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง รองประธาน
3 นายประมวล เกรินเกริก เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นายศุภชัย สุทธาวา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นายวิทยา สันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
6 นางวันเพ็ญ คำไชย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
7 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
15
0280
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นางหนูเรียบ ทองกลึง ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง รองประธาน
3 นายวิทยา สันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นายประมวล เกรินเกริก เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายศุภชัย สุทธาวา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
6 นายวิทยา สันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
7 นางวันเพ็ญ คำไชย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
8 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
16
0281
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิทยา สันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
17
0282
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิทยา สันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
18
0283
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิทยา สันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
19
0284
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิทยา สันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
20
0285
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวิทยา สันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
21
0287
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0160
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
2
0162
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
3
0167
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
4
0171
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
5
0175
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสองเมือง เหลาสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
2 นายปรีชา โกศัลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
3 นางวาสนา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นางสาวศรีสุรางค์ ผ่องศิริ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรีอาทิตยา หงษาล้วน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
6
0177
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายองอาจ สีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) ประธาน
2 นางสองเมือง เหลาสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
3 นายปรีชา โกศัลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นางวาสนา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
5 นางสาวศรีสุรางค์ ผ่องศิริ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรีอาทิตยา หงษาล้วน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
7
0182
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสองเมือง เหลาสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
2 นายปรีชา โกศัลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
3 นางวาสนา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นางสาวศรีสุรางค์ ผ่องศิริ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรีอาทิตยา หงษาล้วน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
8
0185
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายองอาจ สีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) ประธาน
2 นางสองเมือง เหลาสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
3 นายปรีชา โกศัลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นางวาสนา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
5 นางสาวศรีสุรางค์ ผ่องศิริ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรีอาทิตยา หงษาล้วน ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
9
0195
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
10
0197
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
11
0208
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
12
0209
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
13
0213
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน ประธาน
2 นางสาววาสนา บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ รองประธาน
3 นายอภิสิทธ์ สารภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
4 นายธีรภัทร คำสุมาลี ครูวิกฤตโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
5 นายกรกฎ ณ อุบล ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
14
0226
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบัญชา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
2 นางสาวอมรลักษณ์ วงศ์ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
15
0231
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวิชุดา นันทะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
2 นายบัญชา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
3 นางสาวอมรลักษณ์ วงศ์ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
16
0750
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
17
0751
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
18
0752
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน ประธาน
2 นางสาววาสนา บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ รองประธาน
3 นายอภิสิทธ์ สารภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
4 นายธีรภัทร คำสุมาลี ครูวิกฤตโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
5 นายกรกฏ ณ อุบล ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0650
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
2
0651
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
3
0652
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
4
0653
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
5
0654
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
6
0655
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
7
0656
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
8
0657
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
9
0658
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-
10
0659
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม