#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อรรคบุตร
2.เด็กหญิง ญาณิศา เวียงคำ
3.เด็กหญิง ขวัญพิชา อินทอง
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
2.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ศักดินันท์ เพียนอก
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ดวงจันทร์ กลมวงศ์
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ยาซิน ลาเทรซ
2.เด็กชาย ปิยทัศน์ มุ่งหมาย
3.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ทองเงิน
1.นางสาว สารภี ไผ่เลี้ยง
2.นางสาว สุขสรรค์ หมุ่ยศรี
5 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง วรัมพร กลมวงศ์
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
6 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ อ่อนช้อย
2.เด็กหญิง พลอยนรา คำรัตน์
1.นางสาว ชฏาณิศ คำจันทร์
2.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง นลินทิพย์ โคตรสมบัติ
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม