#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย วีรพล พันธ์ุไผ่
2.เด็กชาย นฤเบศ ศาลางาม
1.นางสาว วาสนา บุญพา
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย ธนพล สอนจิตร
2.เด็กชาย เศรษฐพงษ์ เพชรแก้ว
3.เด็กชาย อภิวัฒน์ ปัตวงษ์
4.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ หงอินทร์
5.เด็กชาย ธีรภัทร สีดา
6.เด็กชาย ธีรภัทร์ แผ่นผา
1.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย ดวงแก้ว
3 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย เตชิต แวววงษ์
2.เด็กหญิง รัชสุดา เจียนโพธิ์
3.เด็กหญิง สิรภัทร พรมประดิษฐ์
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
4 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง จารุนิภา ด้วงแก้ว
1.นาง สังวาน บัวส่อง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วรฤทัย แสนทวีสุข
1.นางสาว วาสนา บุญพา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม