#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุธาวัลย์ ตึกรักษา
2.เด็กหญิง สุทัตตา สีพันพูล
1.นาย จตุพร ส่งเสริม
2.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย พุทธิพงษ์ รัตนะตะคุ
2.เด็กชาย กานต์ตะวัน พรมมาโฮม
3.เด็กชาย ธีรภัทร จันทร์พูล
4.เด็กชาย เจษฎา สิมาจารย์
5.เด็กชาย วีรชัย กงล้อม
6.เด็กชาย เจษฎา ชาบุญเรือง
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
2.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุทธิดา คำสันกอง
2.เด็กหญิง มุทิตา พลเยี่ยม
3.เด็กหญิง กัลญาดา คำสนอง
1.นาย จตุพร ส่งเสริม
2.นางสาว รุจิรา ใหญ่ล้ำ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ สาเสนา
1.นางสาว ดวงหทัย วงศ์แก้ว
5 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุพัตรา แก้วคำรอด
2.เด็กหญิง วรัญญา เรืองใจ
3.เด็กหญิง วรัญญา พิมพ์พงษ์
1.นาง เรณู แก้วคำรอด
2.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง กัลญาดา คำสนอง
1.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
7 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง มณีทรัพย์ บุญเกลี้ยง
1.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม