#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ฐิติกร พรมสา
1.นางสาว คณัสนันท์ นามวงษ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
71.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง พิมพ์พิกา พึ่งจิตร
1.นางสาว พัชดา ตุนา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย เจษฎากร ปิ่นงาม
1.นาย วัชระ สุรวิทย์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง จอมขวัญ ดาวัลย์
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ธนาธิป ชายแก้ว
2.เด็กหญิง จีรภา ทำทวี
1.นาง จินตนา ปานจันดี
2.นางสาว พัชดา ตุนา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง พิมฬพัฒ อินอนัน
1.นางสาว คณัสนันท์ นามวงษ์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ชุติมา สุวรรณสิงห์
1.นางสาว คณัสนันท์ นามวงษ์
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ฐิติกร พรมสา
1.นาย วัชระ สุรวิทย์
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
73.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง วิราวรรณ จันทร์สมาน
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
10 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ บัวหลาย
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
11 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง กมลชนก ศรีวิรัตน์
1.นางสาว พัชดา ตุนา
12 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ วงษ์มะณี
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย พงศภัค ผลรัตนา
1.นาย วัชระ สุรวิทย์
14 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ คำลีมัด
1.นางสาว สุบัน พรมลี
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ศรันรัตน์ บัวหลาย
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม