#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย วีรภัทร คำภารักษ์
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง กุลธิดา บุญค่ำ
1.นางสาว พัชดา ตุนา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ศศิพิมพ์ โพธฺิ์ศรี
2.เด็กหญิง จิรภา ทำทวี
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ธนากร ผลรัตนา
2.เด็กชาย วชิรวิทย์ วังภูมิใหญ่
1.นางสาว คณัสนันท์ นามวงษ์
2.นาย วัชระ สุรวิทย์
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง จิตรทิวา บุญพา
2.เด็กชาย ศิริราช ทองไสล
3.เด็กชาย กรวิชญ์ คงนิล
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นางสาว คณัสนันท์ นามวงษ์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
81.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ศิริวัฒน์ เสาวัง
2.เด็กหญิง อาริยา เกยมาศ
1.นาง จินตนา ปานจันดี
2.นางสาว พัชดา ตุนา
7 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย อภินันท์ กันยาพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฏฐชา เหล่างาม
3.เด็กหญิง ลลิตา บุสภาค
1.นาง ผการัตน์ อุตรักษ์
2.นางสาว สุภารัตน์ มณีคำ
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง อังศิณี สีชมภู
2.เด็กหญิง นฤมล คันสอน
1.นาง จินตนา ปานจันดี
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง
9 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง พาขวัญ โสชะดา
1.นางสาว พัชดา ตุนา
10 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ชมกาน สุขดีจิรัส
1.นางสาว สุบัน พรมลี
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
88.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย รวิภาส บุญเพ็ง
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
12 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ศศิพิมพ์ โพธิ์ศรี
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม