#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง จารุพรรธ์ สุขชาติ
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง สิริวริศรา จันทะดวง
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
70.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ณัฐวดี พวงยอด
1.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
77.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง แพรวพรรณ พงพิมพ์
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย กำพน โรจนสิงห์
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ธันยพร ทองใบ
2.เด็กหญิง กรกมล สุทธิสิน
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก สัจจพงศ์
1.นางสาว สารภี ไผ่เลี้ยง
2.นางสาว สุขสรรค์ หมุ่ยศรี
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
72.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง อรุณี สร้อยทอง
2.เด็กหญิง พิชชาภา ศิริบูรณ์
1.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
2.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
72.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง จารุพรรธน์ สุขชาติ
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ประจำ
2.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ แสนเยีย
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
2.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง นลินทิพย์ โคตรสมบัติ
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม