#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ประภัสสร พิณยะพันธุ์
2.เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญาภรณ์ สารทอง
1.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
2.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อรรคบุตร
2.เด็กหญิง ญาณิศา เวียงคำ
3.เด็กหญิง ขวัญพิชา อินทอง
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
2.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง มนทกานต์ แสงแก้ว
2.เด็กหญิง พัชรพร กุลเดช
3.เด็กหญิง พัชรอัมพร คำบาล
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
2.นางสาว ณัฏฐาทัศน์ เจียงวงค์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ คุณุรัตน์
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ศักดินันท์ เพียนอก
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ดวงจันทร์ กลมวงศ์
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย วรินทร มนต์ถคาถา
2.เด็กหญิง วริศรา กุลมา
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
2.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย วรากร ศรีสุรักษ์
2.เด็กหญิง ดวงกมล พงพิมพ์
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
2.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง วิภาวี มุ่งหมาย
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย แจ๊ค จันทร์หอมโอเว่น
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กรรณิกา จันโท
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง จุฑามาศ ไชยโคตร
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง สุพรรษา เกตพุ่ม
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
14 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ยาซิน ลาเทรซ
2.เด็กชาย ปิยทัศน์ มุ่งหมาย
3.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ทองเงิน
1.นางสาว สารภี ไผ่เลี้ยง
2.นางสาว สุขสรรค์ หมุ่ยศรี
15 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง วรัมพร กลมวงศ์
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
16 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ อ่อนช้อย
2.เด็กหญิง พลอยนรา คำรัตน์
1.นางสาว ชฏาณิศ คำจันทร์
2.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
17 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง อภิสรา ไกรษี
1.นางสาว ธีรดา อุดมทรัพย์
18 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ณัฐสินี คำบาล
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม