#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
73.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง พัณณิตา วีระชาติ
1.นาย เสถียร ขันตรี
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ณันธิดา โนทานัน
1.นาย เสถียร ขันตรี
3 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ญาณิศา นางาม
1.นาง ถาวร ดุษฎีกุล
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง นลินนิภา ขันตรี
1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง สิริกร ชาลี
1.นาย เสถียร ขันตรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม