#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
81.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง ณิชญากานต์ โคสา
2.เด็กหญิง ทิพวรรณ ดอกโศก
3.เด็กหญิง ฐิตากร เหล่าสิงห์
4.เด็กหญิง สาริศา ศิริคำ
5.เด็กหญิง วรัญญา สีนิล
6.เด็กชาย คุณพัฒน์ โขมะจิตต์
1.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
2.นางสาว รวีวรรณ เหล่าเรือน
3.นาย ไพมณี สุระเสน
2 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง อินทุอร ฉิมมาเพชร
2.เด็กหญิง นภัสสร พากเพียร
3.เด็กหญิง มนรดา แก้วสง่า
1.นางสาว ศรีสุรางค์ ผ่องศิริ
2.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ธีรัช ใจแจ้ง
2.เด็กชาย ปรมินทร์ ศิริ
3.เด็กชาย อนุภัทร อนุสุวรรณ
4.เด็กชาย ชยานันท์ ทัดเทียม
5.เด็กชาย ภานุ ลุนภูเขียว
6.เด็กชาย สรศักดิ์ รัตนะวัน
1.นาย ไพมณี สุระเสน
2.นาย ดำรงณ์ ใจชนะ
3.นางสาว รวีวรรณ เหล่าเรือน
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ชิณบุตร
1.นาย ขรรค์ชัย ศิลางัด
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง ยุพารัตน์ สืบสา
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ เสาร์เวียง
3.เด็กหญิง ศิรินทรา กัญญาบัตร
4.เด็กหญิง สายสวรรค์ วิบุญอัด
5.เด็กหญิง กวินธิดา กล้าหาญ
1.นางสาว รวีวรรณ เหล่าเรือน
2.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง วรัญญา จันทร์โนนแซง
1.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง เสาวิภา วินทะชัย
1.นางสาว รวีวรรณ เหล่าเรือน
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย พรชัย ศิริบูรณ์
1.นางสาว ศรีสุรางค์ ผ่องศิริ
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ธนากร ฝอยจันทร์
1.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง วริชนันท์ จันทร์โนนแซง
1.นางสาว รุจิษยา สิทธิมณี
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ธนภัทร์ บุญประกอบ
1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง น้ำฝน ศรีทะ
1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
13 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย วัชรพล ใจหาญ
2.เด็กชาย สุรสิทธิ์ ชูรัตน์
3.เด็กชาย ธนภัทร ด้วงนิล
1.นาง เรวดี พิมพ์อ่อน
2.นาง ภัทรียา วันศรี
14 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย วีระภาพ ชัยสาร
2.เด็กหญิง ชลธร ศรีทะ
3.เด็กหญิง กัลยรัตน์ ตุ้มคง
1.นาง เรวดี พิมพ์อ่อน
2.นาง ภัทรียา วันศรี
15 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง วิภาภรณ์ ยิ้มขลิบ
1.นางสาว รุจิษยา สิทธิมณี
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย เกริกฤทธิ์ พันธุลี
2.เด็กชาย แดเนียล เกร็นมาร์คัส
1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
2.นางสาว รวีวรรณ เหล่าเรือน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม