#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
70.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง อภินันท์ มิเล
1.นาย พรทวี ลอดคำทุย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
72.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง พุทธินันท์ จิตต์จันทร์
1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง พรทิพย์ สิงห์สาย
2.เด็กชาย ปัญญวัฒน์ ไชยโชติ
3.เด็กชาย ชัยกำพล ฤทธิเดช
1.นางสาว รัตน์ติการณ์ อุดมพันธ์
2.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
4 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย ปิยะพงษ์ วรรณทวี
2.เด็กหญิง นพรัตน์ สร้อยศรี
1.นางสาว วิไลภรณ์ นมัสศิลา
2.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย อาวุธ พุฒพันธ์
2.เด็กหญิง อภิญญา มิเล
1.นาง รัชนี มะโนชาติ
2.นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
72.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย ฐิติภัทร เสนคราม
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย สายวงศ์
1.นาง รัชนี มะโนชาติ
2.นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย ณรงศักดิ์ ไพรบึง
2.เด็กชาย เสฏฐพงศ์ แก้วกอ
1.นางสาว รัตน์ติการณ์ อุดมพันธ์
2.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย ธรรมปพน ทองพูน
2.เด็กชาย นิติพนธ์ พุฒพันธ์
1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
2.นาย พรทวี ลอดคำทุย
9 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย นิมิตชัย มาลาเลิศ
1.นาย พรทวี ลอดคำทุย
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา พรหมจันทร์
1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย อดิสร สมบุญ
2.เด็กชาย นัธทวัฒน์ บุญกว้าง
3.เด็กหญิง พิมพ์ลดา เชสูงเนิน
1.นางสาว วิไลภรณ์ นมัสศิลา
2.นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ
12 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง อคิราภ์ คำมาโฮม
2.เด็กหญิง ศุภสุตา มานขุนทด
3.เด็กหญิง เจนจิรา พูลทอง
1.นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ
2.นางสาว วิไลภรณ์ นมัสศิลา
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
73.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง น้ำฝน เรืองอุดม
1.นางสาว รัตน์ติการณ์ อุดมพันธ์
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง วิภาวดี ไพรบึง
1.นาย สุริยัน วงษ์สุทา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม