#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ศรีแก้ว
2.เด็กชาย เจษฎาพร กัสนุกา
3.เด็กชาย สุรนนท์ จันทร์ทาแจ่ม
1.นางสาว จินตนา สิงห์เชื้อ
2.นาง พนิดา อุตส่าห์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง กมลวรรณ โสสีสุข
1.นาง นันทพร เสนสม
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร เซ็งประโคน
1.นาง นันทพร เสนสม
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วสง่า
2.เด็กชาย ณัฐวัตร นันทะบุตร
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
2.นางสาว จินตนา สิงห์เชื้อ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย วุฒิชัย เพียลุน
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง ปรียาพร ศรศรี
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บัวหลาย
3.เด็กหญิง พรพิมล ชาวทะเล
4.เด็กหญิง เจนจิราภรณ์ อุดมพันธ์
5.เด็กหญิง พันธิกา ทีทอง
6.เด็กชาย สิทธิพร อุดมพันธ์
7.เด็กหญิง รัชนีกร ทองคำผุย
8.เด็กหญิง อภิชญา สารกอง
9.เด็กหญิง เอกมณี ผลชัย
10.เด็กหญิง เกวราภรณ์ อุดมพันธ์
1.นางสาว จินตนา สิงห์เชื้อ
2.นาง พนิดา อุตส่าห์
3.นาง อรอุมา สุขเสน
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ศรีแก้ว
2.เด็กหญิง กันทิชา นิ่มพันธ์
1.นาง นันทพร เสนสม
2.นาง พนิดา อุตส่าห์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย วชิรพล สหารัตน์
1.นาง นันทพร เสนสม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม