#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ ประสงค์
2.เด็กชาย ภาติยะ วอนอก
3.เด็กชาย พัฒนพงศ์ พันธ์ขาว
4.เด็กชาย อนุพงษ์ นวลคำ
5.เด็กชาย ธัญเทพ พรมจาด
6.เด็กชาย ชัยกฤต จันทร์มา
1.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
2.นาย บรรยาย หงษาล้วน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง กุลสินี พรมดี
2.เด็กหญิง พัชรมล แพงแก้ว
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
2.นาย บรรยาย หงษาล้วน
3 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง สุพิชชา ไสวงาม
2.เด็กชาย ภัทรชัย เก่งมนตรี
1.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
2.ว่าที่ร้อยตรี อาทิตยา หงษาล้วน
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง จิราพัชร พรพันธ์
2.เด็กหญิง อชิรญา ไชยโคตร
3.เด็กหญิง มัลลิกา ยืนยงค์
4.เด็กหญิง นุชนาฏ จันโท
5.เด็กหญิง จิตติญา ศิริชัย
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง พิชชาภา ยืนยงค์
2.เด็กหญิง กฤตพร ขวัญอ่อน
3.เด็กหญิง ปัณฑิตา ยมพวงแก้ว
4.เด็กหญิง ปาริชาต จองลน
5.เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ พงษ์เดช
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
2.นางสาว สุธาแก้ว คามะทิตย์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ทรรษิกาน มณีวัน
2.เด็กชาย ประกาศิต จองลน
1.นาง สุปราณี พิทักษ์
2.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ บุดดีภักตร์
2.เด็กชาย สุรสิทธิ์ นิตินาทวรพจน์
1.นาง สุปราณี พิทักษ์
2.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
8 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ไกรวิชญ์ เพ็ชรดี
1.ว่าที่ร้อยตรี อาทิตยา หงษาล้วน
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ธีระเดช ดีเสมอ
2.เด็กชาย จิรกฤต ศรีบุญเรือง
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ทินกร จันโท
2.เด็กชาย อิสระ จันทร
3.เด็กหญิง ชลปวีร์ แก้วคุ้ม
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง อัจฉริยา ธรรมชาติ
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง วศวรรณ อินทรธรรม
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
13 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย พัชรพล งามแสง
2.เด็กชาย ทวีรัตน์ ลาลุน
1.นางสาว นงค์นุช ไพฑูรย์
14 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง สุมาญา โอวาท
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม