#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จตุพร ลึกลาภ
1.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
2 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จิรายุทธิ์ แสงสกุล
2.เด็กหญิง รัชณีกร กุกไชย
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง สุดา เกษสุรันต์
1.นาย กำเกิง สว่างสุข
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง อธิชา ศรีอำนาจ
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา มาตศรี
2.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ พิรุฬ
1.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย นฤเบศ ศรีเมือง
1.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม