#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย นนทวัฒน์ บุญเชิญ
2.เด็กชาย วรกิตติ์ ปราบมาตร
3.เด็กชาย ธีระวัฒน์ พรมด้วง
1.นาง ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
2.นาย ดำรงค์ ซาเสน
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
83.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย พิทวัส เวียงนนท์
2.เด็กชาย ธนโชติ โลมะบัญ
3.เด็กชาย ศกลภัทร อุทธา
4.เด็กหญิง พิชญาภา คันที
5.เด็กหญิง ธันยพร จันดาคำ
6.เด็กหญิง พัชรา เขียวอ่อน
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
2.นาง ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
3.นาง หนูเรียบ ทองกลึง
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย นัทธพงค์ กิติโรจนพันธ์
2.เด็กชาย อนุพงษ์ สุขสาคร
1.นางสาว เพ็ญพิมล จันทร์งาม
2.นางสาว รุจิราภรณ์ ดอกบัวหลวง
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง กุศิลิน คนตรง
2.เด็กหญิง อภิไชยยา สายสินธ์
1.นางสาว เพ็ญพิมล จันทร์งาม
2.นางสาว รุจิราภรณ์ ดอกบัวหลวง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง กัญญาภัค เดือนเพ็ง
1.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย เสกศรัณย์ ทองจันทร์
2.เด็กชาย อภิยุทธ พยัคฆา
3.เด็กหญิง ปณิดา ลีลา
1.นาง ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
2.นางสาว เพ็ญพิมล จันทร์งาม
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง ปณิดา ลีลา
2.เด็กหญิง ชลิตา นครชัย
3.เด็กหญิง ศุภิสรา ลาธุลี
1.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
2.นางสาว กนกอร บัวภา
8 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง วรัทยา หอมจันทร์
2.เด็กหญิง หทัยทิพย์ ฉายารัตน์
3.เด็กชาย กันตินันท์ จินตนา
1.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
2.นางสาว กนกอร บัวภา
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง พิชญา คำพะทา
2.เด็กหญิง ปรายตะวัน นาคแป้น
3.เด็กหญิง ปิยะดา สมคะเน
4.เด็กหญิง ญาดา หินกอง
5.เด็กหญิง ดวงพร อินทร์ทอง
1.นางสาว สุมาลี ปานีสงค์
2.นางสาว เฉลิมศรี ทองทับ
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย อาทิตย์ บุญรักษ์
2.เด็กหญิง ญาณัจฉรา สุขกระโทก
1.นางสาว เพ็ญพิมล จันทร์งาม
2.นาง หนูเรียบ ทองกลึง
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย อติวรา สิงห์แจ่ม
2.เด็กหญิง กิตติพร สิงห์เสน
1.นาง หนูเรียบ ทองกลึง
2.นางสาว เพ็ญพิมล จันทร์งาม
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง กัญญาภัค เดือนเพ็ง
1.นาย สิปปภาส ทองทับกิตติคุณ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง อรณิชา รัตนวงค์
2.เด็กชาย รังสิมันต์ แก้วประเสริฐ
3.เด็กหญิง ศุภิสรา กุลธิ
1.นาย ไพรัช มีสิทธิ์
2.นาย สิปประภาส ทองทับกิตติคุณ
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง พรญาณี ก่ำพุฒธา
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง นุชรัช แววโคกสูง
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
16 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง ญาดา ประสพสุขเกษม
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ฝังนิล
3.เด็กชาย กันตพงศ์ ดิษฐประสพ
1.นางสาว เฉลิมศรี ทองทับ
2.นางสาว กนกอร บัวภา
17 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง กชกร โสดาดวง
2.เด็กหญิง ปนัดดา โฮชิน
3.เด็กหญิง ทิรัชญา กองพิมพ์
1.นาง หนูเรียบ ทองกลึง
2.นางสาว กนกอร บัวภา
18 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง นุชรัช แววโคกสูง
2.เด็กหญิง กวิตา บุญเชิญ
3.เด็กหญิง ญาณิศา พลสิมมา
1.นาย สิปปภาส ทองทับกิตติคุณ
2.นางสาว รุจิราภรณ์ ดอกบัวหลวง
19 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง ภคนันท์ สนิทนอก
2.เด็กหญิง นวพร ดิษฐประสพ
1.นาง ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
2.นาง หนูเรียบ ทองกลึง
20 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
92.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ กันทวงศ์
2.เด็กชาย พนสณฑ์ พงษ์เกษ
1.นาง ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
2.นาย ไพรัช มีสิทธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม