#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย ทวีศักดิ์ บรรเทา
2.เด็กหญิง ธัญญาพร สุขชาติ
1.นาย ธีรภัทร คำสุมาลี
2.นาย ธนาวิทย์ พาลา
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย นครินทร์ กลิ่นพยอม
2.เด็กหญิง เอื้อการย์ สุขชาติ
1.นาย ธีรภัทร คำสุมาลี
2.นาย ธนาวิทย์ พาลา
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ กงล้อม
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ นนตะ
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2.นาย บัณฑิต ศรีสะอาด
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
77.50
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ กงล้อม
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ นนตะ
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2.นาย บัณฑิต ศรีสะอาด
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย พลสิทธิ์ เสมอภาค
1.นางสาว นฤมล นิรังกูล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม