#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง สุธารัตน์ สมเพ็ชร
2.เด็กชาย นพกฤษ จุลทัศน์
3.เด็กชาย ศรายุทธ เตรียมชัย
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นาย ธีรภัทร คำสุมาลี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง ธาราริน ทองยิ้ม
1.นางสาว นฤมล นิรังกูล
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย สิรภัทร คำแก้ว
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง เอื้อการย์ สุขชาติ
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง สิริลักษณ์ ตีเงิน
2.เด็กชาย นาที โจมสติ
3.เด็กชาย นครินทร์ โจมสติ
1.นาย บัณฑิต ศรีสะอาด
2.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย ธนากร คำสันกอง
2.เด็กชาย ปริญญา ปะตินังเต
3.เด็กชาย ทวีศักดิ์ บรรเทา
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย ธนวินทร์ ธรรมแก้ว
1.นางสาว นฤมล นิรังกูล
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย นิกร สุทธิสิน
1.นางสาว นฤมล นิรังกูล
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง ธาราริน ทองยิ้ม
2.เด็กชาย พลอยมณี บุญพา
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นางสาว นฤมล นิรังกูล
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง สิริวรรณ คำแก้ว
2.เด็กหญิง เกตุมณี บุญพา
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย ธเนศพล ธรรมแก้ว
2.เด็กหญิง อรอุมา ทองคำ
3.เด็กหญิง น้ำเพชร จุลทัศน์
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
2.นาย ธีรภัทร คำสุมาลี
12 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง พัชรดา เหลืองสีนาค
2.เด็กหญิง พัชดาภา วงค์คำชิน
1.นาย ธีรภัทร คำสุมาลี
2.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย ปฎิภาณ อิ้มคำ
2.เด็กชาย พงศกร สุทธิสิน
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2.นาย บัณฑิต ศรีสะอาด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม