#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
71.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย วงศกร แก้วรักษา
1.นาง อุไรพร ศรีเนตร
2 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ภัทรพล สุขหล้า
2.เด็กชาย วรพรรณ โกศล
1.นาย สวัสดิ์ สามสี
2.นาย วิทยา สันเทียะ
3 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง อารียา มุดระดาษ
1.นางสาว พุทธวดี บุญยรัชชัยนนท์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม