#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย พัชรพล สุวรรณ์
2.เด็กชาย พิเชษฐ์ เสาะสมบูรณ์
3.เด็กชาย พัชรพล พรมสุข
4.เด็กชาย นัทธพงศ์ ชิกะกุล
5.เด็กชาย ธีรภัทร พรหมประดิษฐ์
6.เด็กชาย ปัณณธร คงคา
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง จันทัปปภา สอนสกุล
2.เด็กชาย นุนชัย เรืองหงษา
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ธารใส ชำนิวัฒน์
2.เด็กหญิง ธันยพร ชำนิวัฒน์
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง กัญจนพร พิมพ์บูลย์
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย ธนกร ทองขาว
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย ปัณณธร คงคา
2.เด็กหญิง พิมพ์มาดา หมูนแพง
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย จิราพัชร จีนะเจริญ
2.เด็กหญิง ณัฐพร ศรีชาเนตร
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง กัญจนพร พิมพ์บูลย์
2.เด็กหญิง กัญญาพร อินธิมาศ
3.เด็กหญิง กัญญาพัชร อินธิมาศ
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ณัฐชยา ลมพัด
2.เด็กหญิง พิมพิศา ศิริจันดา
3.เด็กหญิง สุจิตรา อินธิมาศ
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
10 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ศักดิ์จำปา
2.เด็กหญิง ณัฐรัตน์ สู่สุข
3.เด็กหญิง ภัณฑิลา ไชยสิทธิ์
1.นาง คำจวง ทองมาก
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
11 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ปริญญาดา ฝังทะเล
2.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ออมชมภู
3.เด็กหญิง พิมพิศา ศิริจันดา
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
12 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ภาวดี สีกะชา
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม