#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย พีระวัฒน์ แรมลี
1.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง กัญญาภัทธ์ ปิ่นทอง
1.นาย สมอาจ มะโนชาติ
3 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ศศิธร เกษาพันธ์
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ธนดล ทรวงทัพ
1.นาย กรกฎ ณ อุบล
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ณภัทร แก้วจินดา
1.นาย กรกฎ ณ อุบล
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี แก้วบับภา
2.เด็กหญิง สุทธิดา เสนคราม
1.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
2.นาย กรกฎ ณ อุบล
7 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ณัฐวิภา อนุสินธ์
1.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ชาติเชื้อ
2.เด็กหญิง อัมธิกา เสนคราม
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
2.นาย สมอาจ มะโนชาติ
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
75.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ธิติศักดิ์ สังออมแก้ว
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม