#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จิราภา ญวนขันธ์
2.เด็กหญิง ศรสวรรค์ พาพิลา
3.เด็กหญิง จิราภา เจริญทัศน์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว ปราณปรียา ผาริโน
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จิราพัชร ศรีผ่องใส
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ สมาคม
3.เด็กหญิง ศรินทรา สืบสาน
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว ปราณปรียา ผาริโน
3 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง บุญยนุช เครือแสง
1.นาง จิราพร แพงยา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย พีรวัส วงษ์เศษ
1.นาง จิราพร แพงยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม