#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ รองทอง
1.นาง จิราพร แพงยา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย โพธิวัฒน์ โสดา
2.เด็กหญิง วัลนิภา พลชัย
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นางสาว พัชรี กิ่งบรรเทา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนวัต สมาคม
2.เด็กชาย นิรวิทธ์ นนท์ตา
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นางสาว พัชรี กิ่งบรรเทา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง สุธานรี สืบสาน
1.นาง จิราพร แพงยา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วันเพ็ญ พรมยม
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
6 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ไชยคุณ
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อริสรา ศรีบุญเรือง
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปณิตา ยศศิริ
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ไชยพิมพ์
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปัทมา บุญมาทน
2.เด็กหญิง อภิชญา รองทอง
3.เด็กหญิง พัชญา บุดดีคง
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว ปราณปรียา ผาริโน
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ชลธาร ประภาโส
2.เด็กหญิง อารียา พากเพียร
3.เด็กหญิง ศศิธร อบมาพันธ์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว พรสุดา ปิยะวงษ์
11 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จิราพัชร ศรีผ่องใส
2.เด็กหญิง สุกฤตา อุมาพันธ์
3.เด็กหญิง วลัยลักษณ์ ศรีบุญเรือง
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง พรสุดา ปิยะวงษ์
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ศรีบุญเรือง
2.เด็กหญิง อุรัสยา รองทอง
3.เด็กหญิง อรัญวิชญ์ คำศรี
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง พรสุดา ปิยะวงษ์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ธัญวลัย รองทอง
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปณชัย ผิวไสยา
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขวัญเรือน บุญมาทน
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง มณฑิตา พันธ์สว่าง
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีผ่องใส
2.เด็กหญิง กีรติกานต์ กมลรัตน์
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย โพธิวัฒน์ โสดา
2.เด็กหญิง สุชานรี สืบสาน
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ผดุงเดช รองทอง
2.เด็กหญิง นันทิชา วงตะลา
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปุณณวิชญ์ จันทร์หอม
2.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ บุญปัญญา
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นางสาว ปราณปรียา ผาริโน
21 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย อัครเดช กันยาสาย
1.นางสาว พรสุดา ปิยะวงษ์
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ณัฏฐชาติ จันทร
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย กรกช ไชยดรุณ
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ผิวไสยา
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนพจน์ ศรีบุญเรือง
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง รัชนีกรณ์ สุขอ้วน
2.เด็กชาย ธวัชชัย พรมทา
3.เด็กหญิง กนิษฐา นามนาง
4.เด็กหญิง ปณิตา เขียวอ่อน
5.เด็กชาย พีรพัฒน์ โพธิ์สุวรรณ
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
28 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย วุฒิภัทร บัวลอย
2.เด็กหญิง จรรยวรรธน์ ผูกพันธ์
3.เด็กหญิง ชนัญธิดา พรหมชาติ
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
2.นางสาว ปราณปรียา ผาริโน
29 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย จิระศักดิ์ บุญมาทน
2.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ลาฤทธิ์
3.เด็กชาย พุฒิภัทร มาสาโสม
1.นาง กัลยาพร พาลา
2.นางสาว ปราณปรียา ผาริโน
30 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ ปัทมะ
2.เด็กชาย วงศธร บุดดีพงษ์
1.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
2.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
31 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปัญญาเดช สว่างเนตร
2.เด็กชาย จารุวัฒน์ คำแปร
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นางสาว ปราณปรียา ผาริโน
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
2.เด็กหญิง วิลาสินี สารเสนา
3.เด็กหญิง จุฬาลักษ์ ชูชีพ
4.เด็กหญิง ศรินทรา สืบสาน
5.เด็กหญิง วรรณภา วรรณทวี
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
33 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปวีณา ทองคำผุย
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ พิศงาม
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
2.นางสาว ศิริญานันท์ วันทวี
34 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง กวินนาฏ สายสิงห์
2.เด็กหญิง นันทิยา นาคินี
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
35 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ชัยณรงค์ วงษ์เศษ
2.เด็กชาย อลงกรณ์ กิ่งแก้ว
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นางสาว ศิริญานันท์ วันทวี
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ประภัสสร กำวัน
2.เด็กชาย นราวิชญ์ พิมพ์ปัตน์
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นางสาว ศิริญานันท์ วันทวี
37 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย อดิเทพ วงค์เมือง
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บุญสร้อย
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นางสาว ศิริญานันท์ วันทวี
38 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย สุริยา วิชาชัย
2.เด็กหญิง วิลาสินี สารเสนา
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
39 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ลักษิกา พลชัย
1.นาง จิราพร แพงยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม