#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง จุฑามาศ หาลาพ
1.นางสาว วาสนา บุญพา
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ศศิธร จุลแดง
2.เด็กหญิง ทิชาวดี จันทร์พวง
3.เด็กชาย นฤเบศ ศาลางาม
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
3 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย เตชิต แวววงษ์
2.เด็กหญิง รัชสุดา เจียนโพธิ์
3.เด็กหญิง สิรภัทร พรมประดิษฐ์
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง อมลลดา ลือชา
2.เด็กหญิง กันณรินทร์ สายเสน
3.เด็กหญิง อภิษรา ฤทธิ์ฤดี
1.นาย วิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
2.นาง บัวลา เกรินเกริก
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง รุุ่งนภา โคสี
1.นาย ประมวล เกรินเกริก
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย วรชัย สรไกร
1.นาง บัวลา เกรินเกริก
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
77.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐธิพร จุลหอม
1.นาง รัตยาพร บุญพา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม