#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สกาวเดือน สิงหาเวช
1.นางสาว วาสนา บุญพา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สิริวดี อินทร์ชื่น
2.เด็กหญิง สกาวเดือน สิงหาเวช
1.นางสาว วาสนา บุญพา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย วีรพล พันธ์ุไผ่
2.เด็กชาย นฤเบศ ศาลางาม
1.นางสาว วาสนา บุญพา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วกลม
1.นาง บัวลา เกรินเกริก
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย ธนพล สอนจิตร
2.เด็กชาย เศรษฐพงษ์ เพชรแก้ว
3.เด็กชาย อภิวัฒน์ ปัตวงษ์
4.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ หงอินทร์
5.เด็กชาย ธีรภัทร สีดา
6.เด็กชาย ธีรภัทร์ แผ่นผา
1.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย ดวงแก้ว
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ทักษอร เลิกสว่าง
2.เด็กหญิง ปณิดา คันทา
3.เด็กหญิง ศิรินภา พุกเพชร
1.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย ดวงแก้ว
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย กัมพล เขียวไกร
2.เด็กหญิง ปภิศญา โสดาลี
1.นางสาว สุติมา สงครามชัย
2.นางสาว อมรลักษณ์ วงศ์ทอง
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย ศดานันท์ กันโท
2.เด็กหญิง วิรัญญา อุปสุข
1.นางสาว สุติมา สงครามชัย
2.นางสาว อมรลักษณ์ วงศ์ทอง
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย วรชัย สรไกร
1.นางสาว วาสนา บุญพา
10 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง กันยกร คงหาญ
2.เด็กหญิง จารุภา จำปาศรี
3.เด็กชาย ณรงค์ศรี สิงหาเวช
1.นาง ยุพิน สว่างสุข
2.นางสาว อรอุมา อนันต์
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สิริวดี อินทร์ชื่น
1.นาย ประมวล เกรินเกริก
12 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง นวรัตน์ น้ำผล
2.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญศรัทธา
1.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย ดวงแก้ว
13 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง จารุนิภา ด้วงแก้ว
1.นาง สังวาน บัวส่อง
14 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สกาวเดือน สิงหาเวช
1.นาง สังวาน บัวส่อง
15 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วีรดา ขวัญบุญจันทร์
1.นาง สังวาน บัวส่อง
16 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วรฤทัย แสนทวีสุข
1.นางสาว วาสนา บุญพา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม