#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
70.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย รพีพัฒน์ บุสดี
1.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
77.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย กฤษดาการ บุสดี
2.เด็กชาย อัฐพล โจมสติ
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ประภาวรรณ์ ก่ำเกลี้ยง
1.นาง สุนิตา นันเสนา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง จิราภา คำมาโฮม
1.นาย ประยูร กิ่งมณี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม