#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย รัฐภูมิ บุญรักษา
2.เด็กชาย ธีรภัทร ใจดี
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
2.นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย ฐิติศักดิ์ สีสว่าง
1.นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง มัทณียา สิมมาทอง
1.นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร
4 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย อดิเทพ อ่างสุวรรณ
2.เด็กชาย ปฎิภาณ พรมสิทธิ์
1.นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
2.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ชมพูนุช ศรีจันทร์สอน
1.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ฉายารัตน์
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ นามกาสา
1.นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
2.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ไอรดา รุณพงษ์
2.เด็กหญิง เอื้องฟ้า ลาธุลี
3.เด็กหญิง นริญญา มะลิโส
4.เด็กหญิง พิมรดา อุทัย
5.เด็กหญิง ฟ้ารุ่งสิริ จำปาเต็ม
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
2.นางสาว ธนัญชนก บุญสองชั้น
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง กัญญานัฐ นามวงษ์
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สีราช
3.เด็กหญิง ณัฐวิภา ผลาผล
4.เด็กหญิง สไบทิพย์ ดาวจันทร์
5.เด็กหญิง ณัฐวรา ผลาผล
1.นางสาว ธนัญชนก บุญสองชั้น
2.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ณัฐวรา ผลาผล
1.นางสาว ธนัญชนก บุญสองชั้น
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ศุภกัญญา นารินทร์
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง สุกัญญา กันภักดี
2.เด็กชาย สุริเชษฐ์ ช่อมาลา
3.เด็กชาย จารุวิทย์ ดวงแก้ว
1.นางสาว สุพรรษา แจ่มสงค์
2.นางสาว ทองลัน ลาธุลี
12 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ปัทมะ
2.เด็กหญิง ศศิภา ระเมือง
3.เด็กหญิง ภัทรลดา ธานี
1.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
2.นางสาว ทองลัน ลาธุลี
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย วโรดม รังษี
1.นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์
14 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ทิฆัมพร แสงศร
1.นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์
15 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ชลธิชา มาสี
2.เด็กหญิง ปาณิดา รุณพงษ์
1.นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร
2.นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม