#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง นิรัชฎาภรณ์ ทองแปลง
1.นาง สมร ทองใบ
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย ธนโชติ บุญให้
2.เด็กชาย ปารเมศ สระสาง
1.นาย พงศ์ธร ทองใบ
2.นาง สมร ทองใบ
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
77.50
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย พชรพล ท่วงที
2.เด็กชาย ภูวดล ปกป้อง
1.นาง สมร ทองใบ
2.นาย พงศ์ธร ทองใบ
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย ภานุมาศ เทพอ่อน
2.เด็กชาย ณัฐิวุฒิ บุดดีภักตย์
3.เด็กหญิง กมลชนก สาลี
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
2.นางสาว โชติรส กะริโส

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม