#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย วีรภัทร คำภารักษ์
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง กุลธิดา บุญค่ำ
1.นางสาว พัชดา ตุนา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ศศิพิมพ์ โพธฺิ์ศรี
2.เด็กหญิง จิรภา ทำทวี
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ธนากร ผลรัตนา
2.เด็กชาย วชิรวิทย์ วังภูมิใหญ่
1.นางสาว คณัสนันท์ นามวงษ์
2.นาย วัชระ สุรวิทย์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ฐิติกร พรมสา
1.นางสาว คณัสนันท์ นามวงษ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
71.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง พิมพ์พิกา พึ่งจิตร
1.นางสาว พัชดา ตุนา
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง สุภาวิณี สีบุญเรือง
1.นางสาว พัชดา ตุนา
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง จิตรทิวา บุญพา
2.เด็กชาย ศิริราช ทองไสล
3.เด็กชาย กรวิชญ์ คงนิล
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นางสาว คณัสนันท์ นามวงษ์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย เจษฎากร ปิ่นงาม
1.นาย วัชระ สุรวิทย์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง จอมขวัญ ดาวัลย์
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
63.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย จักรพงษ์ บัวหอม
1.นาย วัชระ สุรวิทย์
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ธนาธิป ชายแก้ว
2.เด็กหญิง จีรภา ทำทวี
1.นาง จินตนา ปานจันดี
2.นางสาว พัชดา ตุนา
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
81.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ศิริวัฒน์ เสาวัง
2.เด็กหญิง อาริยา เกยมาศ
1.นาง จินตนา ปานจันดี
2.นางสาว พัชดา ตุนา
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย จิณณวัตร บุญรักษา
2.เด็กหญิง ณัฐกมล คุ้มหมู่
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นาย วัชระ สุรวิทย์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง พิมฬพัฒ อินอนัน
1.นางสาว คณัสนันท์ นามวงษ์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ชุติมา สุวรรณสิงห์
1.นางสาว คณัสนันท์ นามวงษ์
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ฐิติกร พรมสา
1.นาย วัชระ สุรวิทย์
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ธิดาเพ็ญ ทาทอง
1.นางสาว พัชดา ตุนา
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา อุทธา
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง อรปรียา สาระพันธ์
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
21 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย อภินันท์ กันยาพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฏฐชา เหล่างาม
3.เด็กหญิง ลลิตา บุสภาค
1.นาง ผการัตน์ อุตรักษ์
2.นางสาว สุภารัตน์ มณีคำ
22 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย อภินันท์ กันยาพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฎฐชา เหล่างาม
3.เด็กหญิง ลลิตา บุสภาค
1.นาง ผการัตน์ อุตรักษ์
2.นางสาว สุภารัตน์ มณีคำ
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
73.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง วิราวรรณ จันทร์สมาน
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
24 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง อังศิณี สีชมภู
2.เด็กหญิง นฤมล คันสอน
1.นาง จินตนา ปานจันดี
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง
25 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ บัวหลาย
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
26 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง กมลชนก ศรีวิรัตน์
1.นางสาว พัชดา ตุนา
27 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ วงษ์มะณี
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
28 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง พาขวัญ โสชะดา
1.นางสาว พัชดา ตุนา
29 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย พงศภัค ผลรัตนา
1.นาย วัชระ สุรวิทย์
30 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ชมกาน สุขดีจิรัส
1.นางสาว สุบัน พรมลี
31 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ คำลีมัด
1.นางสาว สุบัน พรมลี
32 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
88.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย รวิภาส บุญเพ็ง
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ศรันรัตน์ บัวหลาย
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
34 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ศศิพิมพ์ โพธิ์ศรี
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม