#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง จารุพรรธ์ สุขชาติ
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
61.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ศีรณา คำรัตน์
1.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญชาติ
2.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ชินพันธ์
3.เด็กชาย ณัฐพล สุขศรี
4.เด็กหญิง สุภาวดี พันงาม
5.เด็กชาย นนทภพ สีมาขันธ์
6.เด็กชาย วุฒิไกร บัวทอง
1.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง สิริวริศรา จันทะดวง
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
70.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ณัฐวดี พวงยอด
1.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ประภัสสร พิณยะพันธุ์
2.เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญาภรณ์ สารทอง
1.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
2.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อรรคบุตร
2.เด็กหญิง ญาณิศา เวียงคำ
3.เด็กหญิง ขวัญพิชา อินทอง
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
2.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง มนทกานต์ แสงแก้ว
2.เด็กหญิง พัชรพร กุลเดช
3.เด็กหญิง พัชรอัมพร คำบาล
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
2.นางสาว ณัฏฐาทัศน์ เจียงวงค์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ คุณุรัตน์
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ศักดินันท์ เพียนอก
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ชินกฤต แปลงดี
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ดวงจันทร์ กลมวงศ์
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย วรินทร มนต์ถคาถา
2.เด็กหญิง วริศรา กุลมา
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
2.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย วรากร ศรีสุรักษ์
2.เด็กหญิง ดวงกมล พงพิมพ์
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
2.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
77.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง แพรวพรรณ พงพิมพ์
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย กำพน โรจนสิงห์
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง วิภาวี มุ่งหมาย
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย แจ๊ค จันทร์หอมโอเว่น
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กรรณิกา จันโท
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง จุฑามาศ ไชยโคตร
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง สุพรรษา เกตพุ่ม
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
22 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ยาซิน ลาเทรซ
2.เด็กชาย ปิยทัศน์ มุ่งหมาย
3.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ทองเงิน
1.นางสาว สารภี ไผ่เลี้ยง
2.นางสาว สุขสรรค์ หมุ่ยศรี
23 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ธันยพร ทองใบ
2.เด็กหญิง กรกมล สุทธิสิน
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก สัจจพงศ์
1.นางสาว สารภี ไผ่เลี้ยง
2.นางสาว สุขสรรค์ หมุ่ยศรี
24 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
72.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง อรุณี สร้อยทอง
2.เด็กหญิง พิชชาภา ศิริบูรณ์
1.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
2.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
25 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง วรัมพร กลมวงศ์
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
26 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
68.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง เสาวลักษ์ มีชัย
1.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
27 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
72.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง จารุพรรธน์ สุขชาติ
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
28 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย คณาธิป จันทำ
2.เด็กชาย สิวิชญ์ ขันธวัด
1.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
2.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
29 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ อ่อนช้อย
2.เด็กหญิง พลอยนรา คำรัตน์
1.นางสาว ชฏาณิศ คำจันทร์
2.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
30 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ประจำ
2.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ แสนเยีย
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
2.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง นลินทิพย์ โคตรสมบัติ
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
32 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง อภิสรา ไกรษี
1.นางสาว ธีรดา อุดมทรัพย์
33 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ณัฐสินี คำบาล
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม