#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
73.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง พัณณิตา วีระชาติ
1.นาย เสถียร ขันตรี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง สุจิตรา เหลี่ยมแก้ว
1.นาย เสถียร ขันตรี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ปณิดา ศรีเนตร
1.นางสาว จินดารัตน์ สุขศรี
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง นลินนิภา ขันตรี
1.นาย เสถียร ขันตรี
5 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ณัฐวรา จันทร์สำโรง
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ณันธิดา โนทานัน
1.นาย เสถียร ขันตรี
7 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ สุวรรณ์
2.เด็กหญิง ณัฐวรา จันทร์สำโรง
1.นาย เสถียร ขันตรี
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย สรวิศ อุดมสุข
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา จิบจันทร์
1.นาย เสถียร ขันตรี
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย จักรพรรดิ์ ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง สุจิตรา เหลี่ยมแก้ว
1.นาย เสถียร ขันตรี
10 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ญาณิศา นางาม
1.นาง ถาวร ดุษฎีกุล
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง พิชญา เกษกิ่ง
1.นาง ถาวร ดุษฎีกุล
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
65.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย ณัฐพล อินทร์สุข
1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง นลินนิภา ขันตรี
1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง โชติกา จันหอม
1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
15 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง สิริกร ชาลี
1.นาย เสถียร ขันตรี
16 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
63.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ คลสว่าง
1.นาย เสถียร ขันตรี
17 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ธนกรณ์ เพ็ชรดี
2.เด็กหญิง ลลิตา ชินวงศ์
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย อธิวัฒน์ สืบสา
1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
19 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ธนกรณ์ เพ็ชรดี
2.เด็กหญิง ลลิตา ชินวงศ์
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม