#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย อาทิตย์ ทั่งทอง
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ ประสงค์
2.เด็กชาย ภาติยะ วอนอก
3.เด็กชาย พัฒนพงศ์ พันธ์ขาว
4.เด็กชาย อนุพงษ์ นวลคำ
5.เด็กชาย ธัญเทพ พรมจาด
6.เด็กชาย ชัยกฤต จันทร์มา
1.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
2.นาย บรรยาย หงษาล้วน
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
70.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ปฐพล เพ็ชรนาม
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ชลลดา มาอ่อน
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง วศวรรณ อินทรธรรม
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง กุลสินี พรมดี
2.เด็กหญิง พัชรมล แพงแก้ว
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
2.นาย บรรยาย หงษาล้วน
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ชิติพัทธ์ เพ็ชรนาม
2.เด็กชาย ไกรสร แก้วพวง
3.เด็กชาย เจตพล พันขาว
4.เด็กชาย ประยุทธ สิทธินาม
5.เด็กชาย กิตติกานต์ ศรีภูงา
6.เด็กชาย ธีรศักดิ์ งามแสง
1.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
2.นาย บรรยาย หงษาล้วน
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
72.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ณภัทร บุตรดา
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ พงษ์เดช
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
10 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง สุพิชชา ไสวงาม
2.เด็กชาย ภัทรชัย เก่งมนตรี
1.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
2.ว่าที่ร้อยตรี อาทิตยา หงษาล้วน
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง จิราพัชร พรพันธ์
2.เด็กหญิง อชิรญา ไชยโคตร
3.เด็กหญิง มัลลิกา ยืนยงค์
4.เด็กหญิง นุชนาฏ จันโท
5.เด็กหญิง จิตติญา ศิริชัย
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง พิชชาภา ยืนยงค์
2.เด็กหญิง กฤตพร ขวัญอ่อน
3.เด็กหญิง ปัณฑิตา ยมพวงแก้ว
4.เด็กหญิง ปาริชาต จองลน
5.เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ พงษ์เดช
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
2.นางสาว สุธาแก้ว คามะทิตย์
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ทรรษิกาน มณีวัน
2.เด็กชาย ประกาศิต จองลน
1.นาง สุปราณี พิทักษ์
2.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ บุดดีภักตร์
2.เด็กชาย สุรสิทธิ์ นิตินาทวรพจน์
1.นาง สุปราณี พิทักษ์
2.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย เจตพล พันขาว
2.เด็กชาย ไกรสร แก้วพวง
1.นางสาว สุธาแก้ว คามะทิตย์
2.นาย บรรยาย หงษาล้วน
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
77.50
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ชิติพัทธ์ เพ็ชรนาม
2.เด็กชาย คมน์ศักดิ์ สุริพล
1.นางสาว สุธาแก้ว คามะทิตย์
2.นาย บรรยาย หงษาล้วน
17 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ไกรวิชญ์ เพ็ชรดี
1.ว่าที่ร้อยตรี อาทิตยา หงษาล้วน
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ธีระเดช ดีเสมอ
2.เด็กชาย จิรกฤต ศรีบุญเรือง
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ทินกร จันโท
2.เด็กชาย อิสระ จันทร
3.เด็กหญิง ชลปวีร์ แก้วคุ้ม
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
68.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง รมย์ชลี สารรักษ์
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง อัจฉริยา ธรรมชาติ
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
22 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ณัฐชา บุญมี
2.เด็กชาย พีรวิชญ์ นนท์ตา
3.เด็กหญิง กัลยรัตน์ ไชยโคตร
1.นางสาว ลลิตา เพ็งธรรม
2.นาง สุปราณี พิทักษ์
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง วศวรรณ อินทรธรรม
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
24 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ฐานิดา บุญพิม
2.เด็กชาย อดิเทพ บุญเพ็ง
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
2.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
25 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย เตชินท์ บุดดีเสาร์
2.เด็กชาย อติชาติ บุญเพ็ง
1.นางสาว สุธาแก้ว คามะทิตย์
2.นาย บรรยาย หงษาล้วน
26 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ชลลดา มาอ่อน
2.เด็กชาย ณภัทร บุตรดา
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
2.นางสาว สุธาแก้ว คามะทิตย์
27 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ ทองเชื้อ
1.นางสาว นงค์นุช ไพฑูรย์
28 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย พัชรพล งามแสง
2.เด็กชาย ทวีรัตน์ ลาลุน
1.นางสาว นงค์นุช ไพฑูรย์
29 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง สุมาญา โอวาท
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม