#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จตุพร ลึกลาภ
1.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ระโส
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย เอกภักดิ์ รัตนะ
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ศศินา บุญมา
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา สุภาพพงษ์
2.เด็กหญิง พรนภา ไชยขันตรี
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
2.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง พิมพ์พิสุทธิ์ จูมคำ
2.เด็กหญิง นันทภัค ประสานทอง
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ภานุมาส กมลพรรณ์
2.เด็กชาย ณัฐธพงษ์ เลิศอนันต์วิมล
3.เด็กหญิง มะลิวัลย์ คอระศรี
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
61.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ชาญชัย คอระศรี
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
68.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย วันชัย ฮามพันเมือง
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
10 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จิรายุทธิ์ แสงสกุล
2.เด็กหญิง รัชณีกร กุกไชย
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ณัฐกานต์ นิวาส
2.เด็กหญิง พิชามญชุ์ แก้วพวง
3.เด็กหญิง กนกอร ทบเทิบ
4.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ นาคประเสริฐ
5.เด็กหญิง พงศ์พัชรา ประสานเรืองกิจ
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง สิรภัทร วันศรี
2.เด็กหญิง รุ่งฤดี กองแก้ว
3.เด็กหญิง อมรรัตน์ บุตรสุวรรณ
4.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ มีศรี
5.เด็กหญิง นัทติญา ชุ่มแจ่ม
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จิลลาภัทร จันทร์โท
2.เด็กหญิง ชลนิภา คำจันทร์
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ พากเพียร
4.เด็กหญิง ณัฏฐา นิวาส
5.เด็กชาย ไกรพจน์ ปิ่นแก้ว
1.นาง วันเพ็ญ คำไชย
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณัฐภัทร มีจินดา
2.เด็กหญิง สิรามล เถื่อนเภา
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาง อุบล บุญเริ่ม
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธัญวัฒน์ รัตนะ
2.เด็กหญิง สุดาพร นิวาส
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านขนุน
1.นาย ทินกร คันทา
2.นางสาว กาญจนธัช ชนะวงษ์
1.นาง วันเพ็ญ คำไชย
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ศุภกิตต์ พากเพียร
2.เด็กชาย ชานุรักษ์ ทองพูน
1.นาย สมาน บุญรักษา
2.นางสาว พรนภา กันยาโพธิ์
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย สิทธิพล บุญขาว
2.เด็กชาย ณัฐกร สาบาล
1.นาย สมาน บุญรักษา
2.นางสาว พรนภา กันยาโพธิ์
19 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ปิยวัช พลวาปี
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
20 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย กฤตนัย ธูปหอม
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ไชยโย
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง สุดา เกษสุรันต์
1.นาย กำเกิง สว่างสุข
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธีรวิทย์ ศรีสวย
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย สุรศักดิ์ สุนาวัง
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง อธิชา ศรีอำนาจ
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง วราพร เงินยวง
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
27 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ โทสูงเนิน
2.เด็กหญิง สุริวิภา เวียงรัตน์
3.เด็กหญิง จันกิรา พาคำสุข
1.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
28 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ปวีณา สังสิงหา
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา ตุมใสย์
3.เด็กหญิง ธัญสิตา สุนาวัง
1.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง วริยา พาคเพียร
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย พิยะวัฒน์ พรมสกุล
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
31 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณทชัย ลึกลาภ
2.เด็กชาย สิทธิพล บุญขาว
1.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
32 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ถูระวรณ์
2.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ จะเยืองรัมย์
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
33 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง สิรินภา ชานันโท
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
34 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ตรีทิพ ค่ำคูณ
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
35 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย สรวิชญ์ สุวรรณโน
2.เด็กชาย กิตติภพ บุษบงศ์
1.นาย สมาน บุญรักษา
2.นางสาว พรนภา กันยาโพธิ์
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา มาตศรี
2.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ พิรุฬ
1.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
37 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย นฤเบศ ศรีเมือง
1.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
38 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ธัญญา ยอดทรัพย์
1.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง วรัชยา ครองใจ
1.นางสาว วิมพ์วิภา ดาดวง
40 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง กิตติกา สิมาขันธ์
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม