#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง นิภาพร เขียวอ่อน
2.เด็กหญิง สุภาพร สิมพร
3.เด็กหญิง กุลยา กาเมือง
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ นันทบุตร
2.เด็กชาย ศุภกร ปาสานำ
1.นาย วรวิษณุญาณ์ บุญช่วย
2.นางสาว พุทธวดี บุญยรัชชัยนนท์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
71.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย วงศกร แก้วรักษา
1.นาง อุไรพร ศรีเนตร
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง ศิริพร บุญจิ๊ด
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง ชยุดา กุลบุตร
2.เด็กหญิง สุจินดา ทองมาก
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นางสาว อุไรพร ศรีเนตร
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง กวิตา นามวงษ์
2.เด็กหญิง ปิยาพร จันทาทิพย์
3.เด็กหญิง ปริยาภัทร มีไชยโย
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นาย วรวิษณุญาณ์ บุญช่วย
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
65.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา พรหมจันทร์
1.นางสาว อุไรพร ศรีเนตร
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ คำพึ่งพร
2.เด็กหญิง อารียา วงษา
1.นาย วิทยา สันเทียะ
2.นางสาว อุไรพร ศรีเนตร
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ธีรภัทร กาญวิจิตร
2.เด็กหญิง โสรยา ศรีสมบูรณ์
1.นาย วิทยา สันเทียะ
2.นางสาว พุทธวดี บุญยรัชชัยนนท์
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง วิจิตรา ศิริบุญ
2.เด็กหญิง พุธิตา โกศล
3.เด็กชาย ชนะชัย คำภาชาติ
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย วิทยา สันเทียะ
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ บุตดีภักตร์
2.เด็กชาย กันต์กมล ภาโว
1.นางสาว พุทธวดี บุญยรัชชัยนนท์
2.นางสาว อุไรพร ศรีเนตร
12 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง อรัญญา ศรีสมบูรณ์
1.นาย วรวิษณุญาณ์ บุญช่วย
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย บรรพต พวงจำปา
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย กันตพงศ์ พรหมชาติ
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ ตันโยธา
3.เด็กหญิง พรชนก ลีลา
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นางสาว อุไรพร ศรีเนตร
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ มาสงค์
2.เด็กชาย กฤตนัย แสงสกุล
3.เด็กชาย กฤษตเมธ ภาโว
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นางสาว อุไรพร ศรีเนตร
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
68.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย อนุศิษฎ์ จูมครอง
1.นาย สวัสดิ์ สามสี
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง สุจิตรา ศรีสมบูรณ์
1.นาย สวัสดิ์ สามสี
18 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ภัทรพล สุขหล้า
2.เด็กชาย วรพรรณ โกศล
1.นาย สวัสดิ์ สามสี
2.นาย วิทยา สันเทียะ
19 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง ปิยาพร จันทาทิพย์
2.เด็กหญิง ชยุดา กุลบุตร
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นางสาว พุทธวดี บุญยรัชชัยนนท์
20 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง อารียา มุดระดาษ
1.นางสาว พุทธวดี บุญยรัชชัยนนท์
21 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
91.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย จิตติพัฒน์ บุญเชิด
2.เด็กชาย นิพัทธ์ ภาโว
1.นางสาว พุทธวดี บุญยรัชชัยนนท์
2.นาย วิทยา สันเทียะ
22 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง รมย์ธีรา ทองเชื้อ
1.นางสาว อุไรพร ศรีเนตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม