#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ภัทรดา ผ่องราษี
1.นาง สุดา ถุงจันทร์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย พีระวัฒน์ แรมลี
1.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย สิทธิชัย บัวหอม
2.เด็กชาย สาธวี ศรีสวย
1.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
2.นาย กรกฎ ณ อุบล
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ชนัญชิดา เพ็ชรอินทร์
2.เด็กหญิง ศศิพรรณ เสนคราม
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
2.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง กัญญาภัทธ์ ปิ่นทอง
1.นาย สมอาจ มะโนชาติ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง จิรัชญา บุญเกลี้ยง
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง นันทภัค เกษก้าน
2.เด็กหญิง รุ่งทิวา ศรีอักษร
3.เด็กชาย เจฎศักดิ์ฎา คำบาง
4.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เสนคราม
5.เด็กชาย คมชาญ ชาวงิ้ว
1.นาย กรกฎ ณ อุบล
2.นาง พรทิพา สุทนต์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ธานินท์ เกษก้าน
2.เด็กหญิง จิรประภา พวงสุข
1.นาย สมอาจ มะโนชาติ
2.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
9 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ศศิธร เกษาพันธ์
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง โซเฟีย ออเซ่
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
68.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ไอศิกา ศรีสว่าง
1.นาย ไพรวัน เสนสม
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย กิตติโชติ กิขุนทศ
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ไอรดา สังข์ขาวสุด
1.นาย กรกฎ ณ อุบล
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
65.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย พัฒน์ณสรณ์ แจ่มเชื้อ
1.นาย กรกฎ ณ อุบล
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
67.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ประภาวดี บัวแก้ว
1.นาย กรกฎ ณ อุบล
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ธนดล ทรวงทัพ
1.นาย กรกฎ ณ อุบล
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ณภัทร แก้วจินดา
1.นาย กรกฎ ณ อุบล
18 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ธัญทิพย์ อุตรักษ์
2.เด็กหญิง วิภาวดี จงรัมย์
3.เด็กหญิง อัจฉรา อินงาม
1.นาง กาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์
2.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ
19 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ปลิพัท คำสารี
2.เด็กหญิง อริยา แสงมี
3.เด็กชาย ภาณุพงศ์ ไพรบึง
1.นาง กาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์
2.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ
20 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี แก้วบับภา
2.เด็กหญิง สุทธิดา เสนคราม
1.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
2.นาย กรกฎ ณ อุบล
21 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง รุ่งฤดี ศรีอักษร
1.นาง สุดา ถุงจันทร์
22 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ณัฐวิภา อนุสินธ์
1.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
23 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ทิพสมบัติ
2.เด็กหญิง สุทธิดา เสนคราม
1.นาย สมอาจ มะโนชาติ
2.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
24 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ชาติเชื้อ
2.เด็กหญิง อัมธิกา เสนคราม
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
2.นาย สมอาจ มะโนชาติ
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ปกรณ์เกียรตื ทิพสมบัติ
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
26 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ณภัทร แก้วจินดา
1.นาง พรทิพา สุทนต์
27 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ปภาพร คันศร
2.เด็กหญิง ชนิดาภา สายสี
1.นาย กรกฎ ณ อุบล
2.นาง พรทิพา สุทนต์
28 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
75.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ธิติศักดิ์ สังออมแก้ว
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
29 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ศุภาวรรณ ธรรมคุณ
1.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม