#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย พงศกร ตะริวงศ์
2.เด็กชาย ภาคิน มะลิโส
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นาง ชนัญชิดา บุญสร้าง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย พัชรพล นิยม
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
71.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ รามเกียรติ
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ปัทมาพร ชัยรักษ์
2.เด็กหญิง สุนิษา โยคะสันต์
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อานัส ทิอุทิศ
2.เด็กชาย วีรวัฒน์ ยอดวงษา
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นางสาว ยลดา กงแก้ว
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย สุรเกียรติ หลิน
2.เด็กหญิง ณิชาพัชร์ นาแก
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย เอกภวิทย์ ห้องกุหลาบ
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา แก้วสว่าง
1.นาง ชนัญชิดา บุญสร้าง
9 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วิทวัส บุญธรรม
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อารียา งามสนิท
2.เด็กหญิง จันทราทิพย์ มูลแก้ว
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ศิรินู
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
2.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ประภัสสร ศรศรี
2.เด็กหญิง ปิยนันท์ ด้วงทอง
3.เด็กชาย ชนะชัย พิมพาวัตร
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
2.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย พัชรพล สุวรรณศิลป์
1.นาย ณัฐวุฒิ กิ่งมะณี
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย เตชิต พันธ์พรมพฤกษ์
1.นางสาว สุนันทา วงษ์ษา
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ปิยธิดา สมภาวะ
2.เด็กชาย กิตติภพ ทองโรจน์
1.นาง สุนทรี จันทร์เขียว
2.นางสาว ชัญญาพัชญ์ ซาเสน
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง กมลชนก ขันธะวัตร
2.เด็กชาย ทวีศักดิ์ อริกุล
1.นาง สุนทรี จันทร์เขียว
2.นางสาว ชัญญาพัชญ์ ซาเสน
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา กลีบพรมราช
1.นาย เฉลิมพล สระ
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อภิญญา ธรรมรักษ์
1.นาย เฉลิมพล สระ
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ปรือทอง
1.นาย เฉลิมพล สระ
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ปวริศ จันทรง
1.นาย เฉลิมพล สระ
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง กาญจนา ทีฆะนาม
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง วริษา โสระมรรค
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง มัทนาวดี เสนาะศัพท์
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
23 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ หัตวงษ์
2.เด็กหญิง รัตนาพร จำปาอ่อน
3.เด็กหญิง ปาลิตา วังตะเคน
1.นาง รัชนี ชัยรักษ์
2.นาง ศิริรัตน์ วงค์บุดดี
24 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง พวงเพชร พรใส
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ละนาม
3.เด็กหญิง สิริภัคจิรา วังมนตรี
1.นาง ศิริรัตน์ วงค์บุดดี
2.นาง รัชนี ชัยรักษ์
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย กิตตินัย ศรีบุญเรือง
1.นาย เฉลิมพล สระ
26 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย นันธิพัฒน์ สมทัศน์
2.เด็กชาย ภัคพล อ่ำคง
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
27 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง สิริยา กุรัตน์
2.เด็กหญิง พัฒน์นรี เวทย์ปัญญา
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2.นาย อุทิศ จันทร์เขียว
28 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ธัญญามาศ นาคแก้ว
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
29 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
71.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง กนกพร ทารักษ์
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
30 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย ผ่านพินิจ
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
31 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อินทิรา โสระมรรค
2.เด็กชาย กมลชัย โคตรตาแสง
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
2.นาง ชนัญชิดา บุญสร้าง
32 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง มาลิษา วรเกตุ
2.เด็กหญิง พีรนันท์ สนิท
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
2.นาง ชนัญชิดา บุญสร้าง
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ คำภา
2.เด็กชาย จตุรงค์ มุ้ยแก้ว
1.นาย ณัฐวุฒิ กิ่งมะณี
2.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
71.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สุขศรี
1.นางสาว สุนันทา วงษ์ษา
35 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ นันทะบุตร
1.นาย ณัฐวุฒิ กิ่งมะณี
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย คุณพัฒน์ สีดี
1.นางสาว สุนันทา วงษ์ษา
37 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
93.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง นภาลักษณ์ เรืองศิริ
1.นางสาว สุนันทา วงษ์ษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม