#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุธาวัลย์ ตึกรักษา
2.เด็กหญิง สุทัตตา สีพันพูล
1.นาย จตุพร ส่งเสริม
2.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
70.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย รพีพัฒน์ บุสดี
1.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุนิศา อุริวงค์
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย พุทธิพงษ์ รัตนะตะคุ
2.เด็กชาย กานต์ตะวัน พรมมาโฮม
3.เด็กชาย ธีรภัทร จันทร์พูล
4.เด็กชาย เจษฎา สิมาจารย์
5.เด็กชาย วีรชัย กงล้อม
6.เด็กชาย เจษฎา ชาบุญเรือง
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
2.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุนิษา อุริวงค์
2.เด็กหญิง ประภาวรรณ์ ก่ำเกลี้ยง
3.เด็กหญิง ชไมพร วิชาชัย
1.นาย จตุพร ส่งเสริม
2.นางสาว รุจิรา ใหญ่ล้ำ
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุทธิดา คำสันกอง
2.เด็กหญิง มุทิตา พลเยี่ยม
3.เด็กหญิง กัลญาดา คำสนอง
1.นาย จตุพร ส่งเสริม
2.นางสาว รุจิรา ใหญ่ล้ำ
7 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง น้ำเพชร ตีเงิน
2.เด็กหญิง กิตติยากร เสนคำสอน
3.เด็กหญิง ชลิตา คำสนอง
1.นาย จตุพร ส่งเสริม
2.นาย ประยูร กิ่งมณี
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ สาเสนา
1.นางสาว ดวงหทัย วงศ์แก้ว
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ สมภาวะ
1.นางสาว ดวงหทัย วงศ์แก้ว
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุนิษา อุริวงค์
1.นาง สุนิตา นันเสนา
11 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ศกลวัฒน์ เสนคำสอน
2.เด็กหญิง อนันตญา ละเลิศ
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นางสาว ดวงหทัย วงศ์แก้ว
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย พงศธร ทาสีทอง
2.เด็กหญิง ปภาดา พันธนู
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นางสาว ดวงหทัย วงศ์แก้ว
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ศุภกฤต ศรีลาเพชร
2.เด็กหญิง อริสรา ภูมิลักษ์
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นางสาว ดวงหทัย วงศ์แก้ว
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
77.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย กฤษดาการ บุสดี
2.เด็กชาย อัฐพล โจมสติ
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย กฤษดาการ บุสดี
2.เด็กชาย สุริยา นิลขาว
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
16 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ศุกลวัตร เสนคำสอน
1.นาง สุนิตา นันเสนา
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ประภาวรรณ ก่ำเกลี้ยง
1.นาง สิริวรรณ วงศ์แก้ว
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ประภาวรรณ์ ก่ำเกลี้ยง
1.นาง สุนิตา นันเสนา
19 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง น้ำเพชร ตีเงิน
1.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ธนภูมิ กองการ
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย อรัญญา เกษอินทร์
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย สุริยา นิลขาว
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง มุทิตา พลเยี่ยม
1.นาย จตุพร ส่งเสริม
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง พริมา เชืิ้อทอง
1.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
25 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุพัตรา แก้วคำรอด
2.เด็กหญิง วรัญญา เรืองใจ
3.เด็กหญิง วรัญญา พิมพ์พงษ์
1.นาง เรณู แก้วคำรอด
2.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง กัลญาดา คำสนอง
1.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
27 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ชไมพร วิชาชัย
2.เด็กชาย จิรายุ โพธิ์ศรี
1.นาย จตุพร ส่งเสริม
2.นางสาว รุจิรา ใหญ่ล้ำ
28 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา สีดาแก้ว
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
29 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง จิราภา คำมาโฮม
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
30 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง กรชนก กุลบุญญา
2.เด็กหญิง กานต์สิริ บุดดา
1.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
2.นาย ประยูร กิ่งมณี
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ชไมพร วิชาชัย
2.เด็กหญิง ประภาวรรณ์ ก่ำเกลี้ยง
1.นาง สุนิตา นันเสนา
32 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง มณีทรัพย์ บุญเกลี้ยง
1.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
33 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย จิรายุ โพธิ์ศรี
2.เด็กหญิง สุทธิดา คำสันกอง
1.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
2.นางสาว รุจิรา ใหญ่ล้ำ
34 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ ก่ำเกลี้ยง
1.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม