#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ กูลพิมาย
2.เด็กหญิง พิชญธิดา อ่อนจันทร์
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
2.นางสาว โชติรส กะริโส
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง นิรัชฎาภรณ์ ทองแปลง
1.นาง สมร ทองใบ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สิรินทรา บุรกรณ์
1.นาง สมร ทองใบ
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
94.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สิรินทรา บุธกรณ์
2.เด็กหญิง กัญจนพร สาระ
3.เด็กหญิง สิรภัทร กันเทพา
4.เด็กชาย อภิเดช บุรกรณ์
5.เด็กชาย ทวีชากร บุสภาค
6.เด็กหญิง มนัสนันท์ แก้วคำปอด
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
2.นางสาว โชติรส กะริโส
3.นาย อภินันท์ มังตะการ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ปัญญาพร โคอินทร์
2.เด็กชาย นราธิป กันเทพา
1.นาง สมร ทองใบ
2.นาย พงศ์ธร ทองใบ
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย ธนโชติ บุญให้
2.เด็กชาย ปารเมศ สระสาง
1.นาย พงศ์ธร ทองใบ
2.นาง สมร ทองใบ
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
77.50
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย พชรพล ท่วงที
2.เด็กชาย ภูวดล ปกป้อง
1.นาง สมร ทองใบ
2.นาย พงศ์ธร ทองใบ
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง นภัสสร สันชัย
2.เด็กชาย กวินทรา ศรีภา
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
2.นางสาว โชติรส กะริโส
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ชญานี บุรกรณ์
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ชญาณี บุรกรณ์
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย จันทร์ มณีวงค์
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
12 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย ภานุมาศ เทพอ่อน
2.เด็กชาย ณัฐิวุฒิ บุดดีภักตย์
3.เด็กหญิง กมลชนก สาลี
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
2.นางสาว โชติรส กะริโส
13 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สิรภัทร กันเทพา
2.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาวิรัมย์
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
2.นาย อภินันท์ มังตะการ
14 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ลลนา กิ่นมณี
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
15 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ลลนา กิ่นมณี
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ลลนา กิ่นมณี
2.เด็กหญิง กิตติ์พิมล สาลี
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
2.นาย อภินันท์ มังตะการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม