#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง วรัทยา หอมจันทร์
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
2 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย อนุสรณ์ บุญปัญญา
1.นาง นันทพร เสนสม
3 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง น้ำเพชร ตีเงิน
1.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
4 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ไกรวิชญ์ เพ็ชรดี
1.ว่าที่ร้อยตรี อาทิตยา หงษาล้วน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม