#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ หัตวงษ์
2.เด็กหญิง รัตนาพร จำปาอ่อน
3.เด็กหญิง ปาลิตา วังตะเคน
1.นาง รัชนี ชัยรักษ์
2.นาง ศิริรัตน์ วงค์บุดดี
2 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย ภานุมาศ เทพอ่อน
2.เด็กชาย ณัฐิวุฒิ บุดดีภักตย์
3.เด็กหญิง กมลชนก สาลี
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
2.นางสาว โชติรส กะริโส
3 โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ยาซิน ลาเทรซ
2.เด็กชาย ปิยทัศน์ มุ่งหมาย
3.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ทองเงิน
1.นางสาว สารภี ไผ่เลี้ยง
2.นางสาว สุขสรรค์ หมุ่ยศรี
4 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย เพชรแท้ ออมชมภู
2.เด็กชาย เพชรจริง ออมชมภู
3.เด็กหญิง ซาร่าส์ แมนเฟลช
1.นาง คำจวง ทองมาก
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
5 โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ โทสูงเนิน
2.เด็กหญิง สุริวิภา เวียงรัตน์
3.เด็กหญิง จันกิรา พาคำสุข
1.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
6 โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย วัชรพล ใจหาญ
2.เด็กชาย สุรสิทธิ์ ชูรัตน์
3.เด็กชาย ธนภัทร ด้วงนิล
1.นาง เรวดี พิมพ์อ่อน
2.นาง ภัทรียา วันศรี
7 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย วุฒิภัทร บัวลอย
2.เด็กหญิง จรรยวรรธน์ ผูกพันธ์
3.เด็กหญิง ชนัญธิดา พรหมชาติ
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
2.นางสาว ปราณปรียา ผาริโน
8 โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย อภินันท์ กันยาพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฏฐชา เหล่างาม
3.เด็กหญิง ลลิตา บุสภาค
1.นาง ผการัตน์ อุตรักษ์
2.นางสาว สุภารัตน์ มณีคำ
9 โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง สุกัญญา กันภักดี
2.เด็กชาย สุริเชษฐ์ ช่อมาลา
3.เด็กชาย จารุวิทย์ ดวงแก้ว
1.นางสาว สุพรรษา แจ่มสงค์
2.นางสาว ทองลัน ลาธุลี
10 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง ญาดา ประสพสุขเกษม
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ฝังนิล
3.เด็กชาย กันตพงศ์ ดิษฐประสพ
1.นางสาว เฉลิมศรี ทองทับ
2.นางสาว กนกอร บัวภา
11 โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย อดิสร สมบุญ
2.เด็กชาย นัธทวัฒน์ บุญกว้าง
3.เด็กหญิง พิมพ์ลดา เชสูงเนิน
1.นางสาว วิไลภรณ์ นมัสศิลา
2.นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ
12 โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย ธเนศพล ธรรมแก้ว
2.เด็กหญิง อรอุมา ทองคำ
3.เด็กหญิง น้ำเพชร จุลทัศน์
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
2.นาย ธีรภัทร คำสุมาลี
13 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ธัญทิพย์ อุตรักษ์
2.เด็กหญิง วิภาวดี จงรัมย์
3.เด็กหญิง อัจฉรา อินงาม
1.นาง กาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์
2.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม